Към индекс страницата. Информация относно уебсайта. Секция за компютри Амига. Ейпъл неща. Компютри Комодоре. Орик (Правец 8Д) продукти. Сега конзоли.. Синклер ЗетХикс Спектрум софтуер. Неща за конзолите на Нинтендо. Други неща за различни компютри. Различна информация, ревюта и файлове. Връзки към други интересни сайтове. Select section


Анлийски език


Български език

Натиснете за информация за дарениеClick here for donation information

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

ФАКУЛТЕТ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

 

 

 

ДОКЛАД

 

 

ЗА ПРОВЕДЕН ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ

 

На Венцислав Руменов Цветков

 

факултетен номер 40184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гр. София                              Проверил:

10.01.2002                             .........

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

УВОД......................................3

 

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА И

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНОТО ДЕЛО.........7

 

 

ВЪТРЕШНИ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

И ТОКСИКОЛОГИЯ...........................12

 

 

ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ИНВАЗИОННИ БОЛЕСТИ.......26

 

 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНА

ЕКСПЕРТИЗА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД..........43

 

 

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ......................71

 

 

ХИРУРГИЯ, ОРТОПЕДИЯ И ОФТАЛМОЛОГИЯ.......89

 

 

АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ И АНДРОЛОГИЯ....102

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ..............................111

 

УВОД

 

 

  Преддипломният стаж проведох в Районна ветеринарномедицинска служба (РВМС) - град София. В съвременните тежки икономически условия се срещат множество проблеми във всички отрасли на народното стопанство. Засегнати са изцяло сферите на икономиката на страната, включително и селското стопанство. На територията на град София това важи в голяма степен. От една страна високите цени на фуражите, от друга ниските изкупни цени на животинските продукти, вноса от други страни на евтини продукти и високата замърсяемост на района са сред главните причини за слабата доходност на животновъдството в окръга. Хората отглеждащи селскостопански животни се насочват към други дейности, което води до намаляване на добитъка, като същевременно се наблюдава тенденция към увеличаване на домашните любимци - кучета, котки, папагали и др. В сравнително малкото останали частни дворове с животни, обикновено зоохигенните изисквания не са съобразени или не отговарят на нормите. Липсата на какъвто и да е архитектурен модел при построяването на оборите прави трудно, дори понякога невъзможно подържането на добра хигиена и оптимален микроклимат - необходим за нормалния, свободен от стресови фактори живот на отглежданите животни. Ниската хигиена, високата населеност, голямото движение, замърсената среда в района са предпоставки за голямата честота на инвазионни, инфекциозни и хирургични болести, което налага по-стриктни профилактични мерки, а също така най-строг ветеринарно-санитарен контрол на получените продукти, по отношение на безвредността им за консуматора. Всичко това изисква добра организация на отделните звена, а също така и взаимно съгласуване между различните структури на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС), с цел постигане на по-добра лечебна и профилактична дейност в района, което е в интерес на икономиката на страната, следователно на всеки един гражданин, включително и ветеринарния лекар.

  Стажa проведох през периода от 16.07.2001г. до 21.12.2001г. За това време имах възможност да натрупам множество опит, да се запозная с голям брой клинични случаи, да доусъвършенствам научените похвати, навици и умения, придобити през време на семестриалното ми обучение, а също така създадох професионални контакти, приобщих се към ветеринарномедицинското съсловие, разкрих много от тънкостите на професията ветеринарен лекар. Освен това успях да се запозная с дейността, организацията и техническата база на ветеринарно-санитарната служба на град София, организацията на НВМС, работата на инспекторите и потока на информация по възходящ и низходящ път в йерархията и между отделните звена - научни, лабораторни, лечебни, профилактични, търговски, финансови, контролни и административни.

  Първата част от стажа с продължителност десет седмици (от 16.07.2001г до 23.09.2001г.) проведох в Районна ветеринарна лечебница (РВЛ) - Връбница. През това време се запознах с отчетната дейност и документация на РВМС, участвах активно в диагностичните и лечебни процеси, видях мястото на лабораторните звена в диагностиката и профилактиката на различните видове заболявания. Имах възможност да посещавам самостоятелно частни дворове и да поставям диагноза, вземайки самостоятелни решения за насоката на терапията и съответната профилактика при различни инфекциозни и инвазионни заболявания. Извършвах профилактика с ваксини.

   През втората част от стажа с продължителност три седмици (от 24.09.2001г до 12.10.2001г.) бях в столичната инспекция на Държавен ветеринарно- санитарен контрол (ДВСК). Запознах се с организацията, структурата и функцията на ДВСК при осъществяването на контрола на хранителните продукти от животински произход, с оглед тяхното качество и безвредност за консуматора. Проследих документацията и начина на контрол в различните етапи през които преминава продукцията преди да достигне до потребителя. Експертният контрол се извършваше още преди и по време на добива в кланицата, при транспорта със съответното транспортно средство, при преработката - в месопреработвателните предприятия, при съхранението в хладилници и складове и при крайната реализация в търговската мрежа. Контролираха се и фуражите и фуражните добавки, а също така суровините включвани при производството на хранителни стоки, съдържащи продукти от животински произход.

  Последната част от стажа с продължителност десет седмици (от 15.10.2001г до 21.12.2001г) проведох в участъка на квартал Горубляне при лицензирания ветеринарен лекар д-р Даниела Христова, а също така имах възможност да посещавам частния кабинет на д-р Генчев. Посетих множество частни дворове, запознах се с реалната обстановка на частното животновъдство в района, успях да разгледам различни решения за отглеждане на разнообразни видове животни, съобразени в по-голяма или по-малка степен със зоохигиенните норми и реалните нужди на съответните категории животни. Участвах в масови профилактични мероприятия. Наблюдавах подготовката на стопаните и ветеринарния лекар за настъпващия зимен сезон. Имах възможност да лекувам различни видове животни. Присъствах на кастрации и подрязване на копита. Запознах се с лекарствения фонд на частнопрактикуващите лекари, а също така и най-често използваните консумативи.

  Благодарение отзивчивостта на практикуващите ветеринарни лекари, смятам че целта на стажа беше постигната, за което изказвам искрена благодарност на всички безкористни колеги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА

И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНОТО ДЕЛО

 

 

 

  Преддипломният стаж проведох в град София. На територията на РВМС - София се отглеждат разнообразни видове животни, въпреки значително намалелият им брой през последните години. Преобладава предимно дребното животновъдство, няма кооперации, но има няколко ферми за крави с по 30-40 животни. Има тенденция за увеличаване на фамилните ферми с по 10-15 крави, но за сметка на това поголовието на свинете е намаляло с 60%, а приблизителния брой на овцете от 40,000 е намалял на 30,000. Приблизителното разпределение на животните по брой и видове е следното:

 

Вид животни            - Приблизителен общ брой                       

-----------------------------------------------

Птици                  -                400,000

Зайци                  -                 90,000

Кучета (Регистрирани)  -                 60,000

Свине                  -                 45,000

Овце                   -                 30,000

Кози                   -                 18,000

Говеда                 -                  7,000

Коне                   -                  1,100

Пчелни семейства       -                  3,000

-----------------------------------------------

 

  РВМС е пряко подчинена на НВМС. Тя се управлява от директора на РВМС, с помощта на главният лекар, главният епизоотолог и лекарят на окръжната ветеринарна лечебница (ОВЛ). В структурата на РВМС - София са включени: ОВЛ - Връбница, районни ветеринарни лечебници (РВЛ) - Враждебна, Горна баня и Драгалевци, лицензирани ветеринарни участъци - включени са 22 броя на територията на град София, Депо за износ на животни, Клиника за дребни животни (КДЖ) - Дружба, Държавен ветеринарен участък - Дондуков, лаборатории - в ОВЛ и в КДЖ, частни ветеринарни кабинети и амбулатории - 153 броя. За разлика от останалите РВМС в структурата на РВМС - София не е включен ДВСК. Те са пряко подчинени на НВМС.

  ОВЛ Връбница обслужва кварталите Орландовци, Малашевци, Факултета, Филиповци, Модерно предградие, Връбница и Люлин. В ОВЛ и РВЛ работят държавни ветеринарни лекари. Прегледите и манипулациите се таксуват по държавни тарифи. Те се самофинансират на 55% от разходите. Останалите средства са от бюджета на НВМС. Към тях има включени и отряди за дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД).

  Лицензираните ветеринарни участъци не се покриват от ОВЛ и РВЛ. Те се обслужват от лицензирани ветеринарни лекари за изпълнение на годишната имунопрофилактична програма, възложена от НВМС. Там лекарите не са длъжни да работят по държавните тарифи.

  Депото за износ на животни се обслужва от държавен ветеринарен лекар, който преглежда влизащите и излизащите от страната животни, следи престоя им по време на карантинният период и издава здравен сертификат.

  В КДЖ се лекуват предимно домашни любимци - кучета и котки. Срещат се и други видове пациенти - зайци, гълъби, канарчета, костенурки и прочие, но това са изключения.

  В държавният ветеринарен участък - Дондуков се извършва лечение на дребни животни и издаване на здравни сертификати за тях.

  Снабдяването с лекарствени средства и консумативи в държавните лечебници и клиники се осъществява от Държавно ветеринарномедицинско аптечно снабдяване. Лицензираните и частно практикуващите лекари се снабдяват с лекарствени средства и консумативи сами.

  В лабораториите на ОВЛ и КДЖ се правят ограничени изследвания - предимно паразитологични и изследвания за кожни болести и някой рутинни кръвни изследвания. Специфичните изследвания на кръв и урина се извършват в Националния Научно Изследователски и Диагностичен Ветеринарно-Медицински Институт (ННИДВМИ).

  В настоящия етап на територията на РВМС - София няма екарисаж (Закрит е през 1986г). В момента труповете за обезвреждане се извозват до екарисажа в гр. Пловдив или до Птицекомбинат - Костинброд. За всеки район е задължително наличието на трупосъбирателна яма.

  Дейността на лицензираните ветеринарни лекари се контролира от държавен ветеринарен лекар. Всеки месец се провеждат съвещания на които лицензираните лекари се отчитат, като предават на главният лекар на окръжието сведения - 12 ВД (Приложение 1) и 15 ВД, а също така протокол за всяко проведено мероприятие.

  На всеки участък се води следната документация:

   -Амбулаторен дневник

   -Епизоотичен дневник

   -Аптечна книга

   -Дневник за биопродуктите

   -Дневник за проведени масови профилактични и

      диагностични мероприятия срещу заразни и

      паразитни болести.

   -Папки за входяща и изходяща кореспонденция.

 

  Всички лицензирани ветеринарни лекари работят по имунопрофилактичен план разделен по месеци и тримесечия, изготвен от НВМС. Задължителни мероприятия по чл. 30 и чл. 31 от ЗВМД, финансирани от държавата са: Имунизации срещу антракс и класическа чума по свинете, теренни изследвания за туберкулоза по говедата и гнилцови заболявания по пчелите, лабораторни диагностични изследвания за бруцелоза по говедата, овцете и свинете, левкоза и лептоспироза по говедата, заразен епидидимит по кочовете, сап по конете, псевдочума, холера, тиф и туберкулоза по птиците, бяс, ехинококоза и бруцелоза по кучетата. Задължителни имунизации, които се заплащат от собственика на животното са: лептоспироза по говедата, свинете и кучетата, червенка по свинете, устрел по говедата, ентеротоксемия по овцете, ринопневмонит и грип по конете. Наред с редовната профилактична програма на лицензираните лекари е възложено и маркирането на едрия рогат добитък. Ушните марки за РВМС - София са с номера започващи с 022. При маркирането на всяко едно животно се издава паспорт. Ако някой стопанин откаже да се извърши ваксинация или диагностично изследване на неговите животни, които са задължителни за страната, му се прави предписание. При несъобразяване с предписанието, на стопанина се изготвя Акт за констатирано нарушение на базата на който се издава Наказателно постановление от директора на НВМС. Суми под 150 лева не подлежат на обжалване.

  На базата на всички месечни и тримесечни отчети се изготвя годишният ветеринарен отчет, който е основа за съставяне на годишен план за следващата финансова година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И ТОКСИКОЛОГИЯ

 

 

 

  Вътрешните незаразни болести са широко разпространени. Те заемат първо място сред всички заболявания по животните. Развитието на индустрията в района, и увеличеното използване на химикали в селското стопанство и бита са предпоставка за увеличаване на острите и хронични интоксикации. Основните фактори предразполагащи появата на незаразните болести са условията на средата, храненето несъобразено с физиологичните нужди на организма през различните периоди от развитието му, лошите или неспазени зоохигиенни условия, неправилната експлоатация на животните. Интензивното хранене на животните с цел увеличаване на продукцията често води до заболявания на високата продуктивност. Нарушеният баланс по отношение на белтъчините и въглехидратите често води до появата на индигестии, атония и ацидоза на предстомашията, кетозa при преживните, тотален асептичен пододерматит при конете, диабет при кучетата. Климатичните промени през есенно-зимния сезон са честа причина за появата на респираторни заболявания. Недоимъчните

болести също не са рядкост. Всички тези заболявания нанасят големи загуби на животновъдството, които се изразяват в намаляване продукцията на месо,. мляко, вълна, субпродукти и др., често водещи до нерентабилност на производството. Това налага особено сериозно отношение към вътрешните незаразни болести и токсикологията с цел не само успешно лечение, но и последваща профилактика на най-често срещаните заболявания за района.  Лечението се улеснява от наличието на множество и различни на вид лекарствени препарати, не само ветеринарномедицински, но и хуманномедицински. Но честа практика е стопаните да се опитват да лекуват сами животните, и да прибягват до помощта на ветеринарен лекар едва в края на развоя на болестта, когато прогнозата вече е неблагоприятна. През време на стажа си наблюдавах заболявания предимно в хронична форма. Най-типичните случаи с които се срещнах бяха следните:

 

 

 

Протокол 1

 

 

 

За болестното състояние на куче, собственост на Светозар Цаков от София.

 

При постъпването на животното снех следната анамнеза:

Животното от известно време се придвижва трудно и лесно се изморява. Показва изкривяване на задните крайници. Хранено е предимно с кухненски отпадъци, рядко месо. Не са давани витаминни и минерални добавки към храната. Не е лекувано досега.

 

Сегашно състояние (Status praesens): Касае се за куче, пол женски, на възраст пет месеца, порода Дакел. Цвят на космената покривка - тъмнокафяв.

Хабитус: Телосложение - средно, охраненост - лоша, темперамент - сангвиничен, общо държане - принудително. Космена покривка е без блясък. Кожната температура е правилно разпределена. Кожна еластичност - запазена. Вътрешна телесна температура - 38,8°C. Конюктиви - нормални на цвят, без подутост, обложеност и изтечения.

 

Сърдечно-съдова система: Пулс - 95 удара в минута.

Дихателна, храносмилателна, отделителна и нервна система - без особености.

Двигателен апарат: При инспекцията се установи изкривяване на задните крайници, и леко надебеляване на костите. При палпацията на гръдната кухина се установява надебеляване на границата между костната и хрущялната част на ребрата.

При раздвижване на животното не се отчиташе подобрение на състоянието на двигателната система, което изключва наличието на ставен ревматизъм. Рентгеново изследване на тръбестите кости за потвърждаване на диагнозата не беше извършено поради еднозначността на наблюдаваните симптоми.

 

Диагноза: Rachitis.

 

Лечение: Подкожно инжектиране на тривитаминол 4,0 ml, веднъж седмично, четирикратно. Даване на препарата Calci-Delice - 1 таблетка дневно и 3 капсули рибено масло (Oleum jecoris aselli). Към храната да се прибавят стрити на прах яйчени черупки. При слънчево време животното да се излага по-често на пряка слънчева светлина. Подобряване на хранителната дажба.

При последната инжекция с тривитаминол се установяваше видимо подобрение в състоянието на животното. Походката беше нормална, с липса на изморяемост. Изкривяването на крайниците беше почти напълно изчезнало.

 

 

 

Протокол 2

 

 

 

За болестното състояние на крава собственост на Иван Петров, от село Подгомер.

 

Анамнеза: По данни на стопанина вечерта преди да посетим обора, кравата се е подула от страната левият хълбок, а на сутринта подуването е било нараснало значително. Кравата отказва да се храни. В същият обор се отглеждат още 4 крави, но те не показват подобни симптоми и се хранят нормално. За фураж се използва слънчогледово кюспе, слама и царевичак. Предният ден животните са били пуснати да пасат свободно, още от сутринта.

 

Сегашно състояние (Status praesens):

Касае се за крава на 6 години, с приблизително тегло около 500 килограма, порода Черно-Шарено говедо с млечно предназначение. Телосложение - средно, охраненост - добра, темперамент - флегматичен, общо държане - угнетено. Космена покривка - леко настръхнала, без блясък. Кожна еластичност - запазена. Кожна температура - правилно разпределена. Конюктивите са леко цианотични. Вътрешна телесна температура - 38,4°C.

 

Сърдечно-съдова система: Пулс - 96 удара в минута, ускорен, слаб, ритмичен. При аускултация на сърцето се чуват ясни и силни сърдечни тонове, с акцентуиране на втория сърдечен тон.

Дихателна система: Дихателни движения - 27 броя в минута, симетрични, слаби с нарушена ритмичност. Дишането е от костален тип. Инспирацията е по-кратка от нормалното и е съпроводена със стенещ звук. Издишаният въздух има неприятна гнилостна миризма. При аускултация и перкусия на белия дроб се установява силно изместване на абдоминалната граница в краниална посока.

Храносмилателна система: Липсва апетит. Оригване - не се установи. Повръщане - не се установи. Търбухови движения - 3 броя за 5 минути, слаби неритмични. Лява хълбочна ямка - значително подута. След масаж в лявата коремна област се наблюдава слабо оригване на газовете в търбуха. При палпация в областта на търбуха се напипва твърда подутина, заемаща пространството от последното ребро до хълбочния израстък. При аускултация на корема се чуват крепитиращи шумове, а при перкусия - тимпаничен звук, в лявата дорзална част на коремната област. При изследване на търбуховото съдържание се установи неприятна гнилостна миризма, с водороднойонна концентрация (pH) около 9,2. Изпражненията имат светъл цвят и размекната консистенция.

Отделителна, полова и нервна система - без особености.

 

Установи се нарушение в храносмилателната система на животното - намален брой търбухови движения и увеличено pH на търбуховото съдържание.

Подуването в лявата хълбочна ямка и липсата на оригване, изместването на абдоминалната перкусионна граница на белия дроб напред са главните насочващи симптоми за поставяне на диагнозата. Цианотичните конюктиви,  инспираторният задух, слабия пулс и бързия развой на заболяването потвърдиха крайната диагноза.

 

Диагноза: Tympania acuta cum hypotonia et alcalosis ruminis.

 

Лечение: Стопанина донесе няколко дървени каси, върху които животно стъпи с предните крака, с цел по-лесно евакуиране на газовете от търбуха. Поставяне в устата на пръчка намазана с катран, за предизвикване на оригване. Масаж на левия хълбок. След няколко оригвания, подутината спадна, но след известно време отново се увеличи. Наложи се и медикаментозна терапия, съчетана с евакуация на част от търбуховото съдържание:

 

   1% Kalii permanganas 500,0 - Вътрешно.

 

След 25 минути със стомашна сонда евакуирахме около 1,8 литра търбухово съдържание, което беше примесено с газови мехурчета.

 

След това използвахме следната прескрипция, която приготвихме на място:

 

     Rp.:

         Acidi acetici 6° (Оцет 6°) 1000,0 – за

         коригиране на търбуховото pH

         Silibovon                    30,0

         Aqua fontana           ad  3000,0

         Ursopron sol.               200,0

         M.D.S. Вътрешно за крава.

 

За общо укрепване на животното приложихме:

 

     Rp.:

         Glucosae 20%                500,0

         Glucocoffeini               100,0

         Vit. C                       10,0

         Vit. B1                       2,0

         M.D.S. Венозно за крава.

 

Заръчахме на стопанина да масажира лявата коремна област на животното през 2-3 часа. След проведената терапия кравата се възстанови напълно.

 

 

 

 

 

 

Протокол 3

 

 

 

За болестното състояние на котка, собственост на Янаки Кръстев, от град София.

 

Анамнеза: Животното е от няколко дни отпаднало, почти не се храни, уринира рядко и по малко. Хранено е с готови котешки храни Whiskas.

 

Сегашно състояние: Касае се за котка, пол женски, на 9 години, неспецифична порода, със смесен кафяв и черен цвят на космената покривка. Космената покривка е рядка и чуплива. Цвета на кожата е запазен, еластичността е намалена. Кожната температура е правилно разпределена. Телосложението е средно, охранеността - слаба, темперамент - сангвиничен. Има угнетено общо състояние. Конюктивите са с бледорозов цвят, с лек иктеричен оттенък, без подутост, обложеност и изтечения. Лек иктеричен отенък се наблюдава и по лигавицата на устната кухина. Вътрешната телесна температура е 38,3°C.

 

Сърдечно-съдова система: Пулс - 86 удара в минута, ритмичен, силен, пълен,твърд. Аускултация - без особености.

Дихателна и храносмилателна система - без особености.

Отделителна система - при палпация в областта на бъбреците демонстрира болезненост. При изследване на урината се установи: Намалено количество с тъмен цвят, намалена прозрачност. Консистенция и миризма - без особености. Наличие на белтъци. Седимента съдържа органични елементи и единични епителни бъбречни клетки.

Двигателен апарат: Движи се схванато, несигурно и с неохота. Трудно става, наличие на изкривяване на гръбначния стълб - кифоза.

Намаленото количество на урината, тъмният цвят и наличието на белтък и бъбречни епителни клетки, съпроводено с болки в бъбреците насочват към:

 

Диагноза: Nephritis acuta.

 

Лечение:

Диета:

         60 грама телешко месо

        220 грама варен ориз

          1 яйце

          2 филии хляб

          1 чаена лъжица яйчени черупки.

 

Дават се малко белтъци, но с висока пълноценност. Не се дава сол и минерални добавки.

 

   Glucosa 5% 50,0 ml интравенозно.

   Vit. C  1 ампула   интравенозно.

   Novacoc     0,5 ml интравенозно.

   Depedin     0,5 ml подкожно.

   Baytril  5% 0,4 ml подкожно.

   Bicahepar   1,0 ml подкожно.

 

След проведения петдневен курс на лечение, повторното изследване на урината показваше увеличаване на количеството и бистра прозрачност.

Епителни клетки в седимента не се откриваха. При палпация в бъбречната област котката не реагираше болезнено. Състоянието на животното беше видимо подобрено.

 

 

 

Протокол 4

 

 

 

За болестното състояние на куче, собственост на Тома Велев от София.

 

Анамнеза: От няколко дни кучето кашля, отказва да се храни, крие се и избягва контакт със стопаните.

 

Сегашно състояние: Касае се за куче, мъжки пол, на 11 години, порода Немска Овчарка, със сиво-кафеникав цвят на космената покривка и черен гръб. Телосложение - средно, охраненост - добра, темперамент - сангвиничен, общо държане - угнетено. Космената покривка е без блясък, кожната температура е правилно разпределена. Кожна еластичност - запазена. Вътрешна телесна температура - 39,0°C. Конюктиви - зачервени, без подутост, обложеност и изтечения.

 

Сърдечно-съдова система:  Пулс - 110 удара в минута, ритмичен, силен, пълен, твърд. Аускултация на сърце - без особености.

Дихателна система: Дихателни движения - 23 броя за минута, с нормална сила, симетрични. Косто-абдоминален тип дишане. Кучето демонстрира смесен задух. Издишаният въздух е без специфична миризма. Носни изтечения - прозрачни, малко по количество, с муцинозна консистенция, без миризма и чужди примеси. Носна кухина - без особености. Ларинкс и трахея - без особености. Кашлица - дълга, глуха, болезнена и влажна. Гръдна кухина - инспекция и палпация - без особености. При аускултация на белия дроб се чуват крепитиращи хрипове, предимно в левия дял.

Храносмилателна, отделителна и полова система - без особености.

Двигателен апарат - без особености.

 

Диагноза: Bronchitis acuta.

 

Лечение: Първите три дни приложихме следната прескрипция:

 

 

    Vetramycin 3,0  подкожно.

    Bisolvon   3,0  подкожно.

    Ultrasol   4,0  подкожно.

    Injektavit 2,0  подкожно.

 

На четвъртия и петия ден:

 

   Vetramycin 3,0  подкожно.

   Bisolvon   3,0  подкожно.

   Ultasol    2,0  подкожно.

 

След проведеното лечение кучето се възстанови напълно. При последният преглед нямаше кашлица, а вътрешната телесна температура беше 38,6°C.

 

 

 

Протокол 5

 

 

 

За болестното състояние на куче, собственост на Делян Михайлов от София.

 

Анамнеза: Вечерта кучето е забелязано от стопанина че е било в нормално състояние, лаело е, играело е с другите кучета в квартала. На  сутринта е спяло и не е реагирало на подвиквания и свирене.

 

Сегашно състояние: Касае се за куче, мъжки пол, на 6 години, неопределена порода, с жълто-кафяв цвят на космената покривка. Телосложение - средно, охраненост - лоша, темперамент - не може да се установи, общо държание - кома. Космената покривка е без блясък, крайниците са по-студени от останалата част на тялото. Кожна еластичност - намалена. Вътрешна телесна температура - 37,4°C. Конюктиви - бледи, без подутост, обложеност и изтечения.

 

Сърдечно-съдова система: Пулс - 47 удара в минута, аритмичен, слаб, празен, мек, конецоподобен. Аускултация на сърце - отслабени сърдечни тонове.

Дихателна система: Дихателни движения - 9 броя за минута, слаби, неритмични. Косто-абдоминален тип дишане. Носна кухина, ларинкс, трахея и гръдна кухина - без особености.

Храносмилателна система: Липса на саливация.

Отделителна и полова система - без особености.

Двигателен апарат: Атаксия.

Нервна система: Видима депресия на централната нервна система - кома.

Липса на екстероцептивна чувствителност. Слаба реакция на зеничния и корнеалния рефлекс.

 

Острото протичане на заболяването, респираторната депресия, атаксията,

хипотензията и хипотермията насочват към отравяне - най вероятно с барбитурати. Не се направи изследване на стомашно съдържание за уточняване на диагнозата.

 

Лечение: Aether camphoratus 2,0 подкожно.

         Промивка на стомаха с активен въглен

         (Carbo activatus).

         Кръвопускане - около 50,0 ml кръв.

         Венозна инфузия на затоплен разтвор на

         глюкоза 5% 400,0 венозно.

         Atropini sulfatis 0,1 подкожно.

 

След манипулациите заръчахме на стопанина да дойде и следобед за още една венозна инфузия, но той не се появи.

 

 

 

 

 

Протокол 6

 

 

 

За болестното състояние на куче, собственост на Иванка Колева от София.

 

Анамнеза: Кучето е било ужилено от оса преди няколко минути.

 

Сегашно състояние: Касае се за куче, мъжки пол, на 3 години, порода Пинчер, с черно-кафяв цвят на космената покривка. Телосложение - средно, охраненост - добра, темперамент - сангвиничен, общо държание - възбудено. Космената покривка е лъскава с блясък, кожната температура е правилно разпределена. Кожна еластичност - нормална. Вътрешна телесна температура - 38,8°C. Конюктиви - бледорозови, без подутост, обложеност и изтечения.

 

Сърдечно-съдова система: Пулс - 106 удара в минута, ритмичен, силен, пълен, твърд. Аускултация на сърце - без особености.

Дихателна система: Дихателни движения - 29 броя за минута,  с нормална сила, симетрични. Косто-абдоминален тип дишане. Носна кухина, ларинкс, трахея и гръдна кухина - без особености.

Храносмилателна, отделителна и полова система - без особености.

Двигателен апарат - без особености.

 

Лечение: Втриване на 0,02% разтвор на калиев перманганат на мястото ужилването. Dexamethason 0,2 ml подкожно.

ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ИНВАЗИОННИ БОЛЕСТИ

 

 

 

  Паразитните инвазии протичат предимно хронично и причиняват големи стопански загуби на животновъдството. Особено големи са загубите от забавения растеж, недоразвитието и намалената продуктивност на опаразитените животни. Това налага всестранна борба за ограничаването на разпространението на паразитите в природата, с влагане на значителни усилия и средства.

  На територията на град София се срещат разнообразни паразитози. В градската част се отглеждат предимно дребни животни - кучета и котки, а в крайните квартали и околните населени места се срещат и селскостопански животни. Това определя и относителните ареали на разпространение на някои специфични паразитни заболявания.

  Наличието на множество бездомни, скитащи кучета и котки, които се явяват своеобразен природен резервоар, са причина за широко разпространение на екзопаразитозите - различните видове красти - демодекоза, отодектоза, саркоптоза, а затоплянето на климата е предпоставка за особено голяма честота на опаразитеността с кърлежи и бълхи, което е нарастващ проблем за гледачите на домашни животни. От ендопаразитите често се срещат нематодозите - токсокароза и токсаскаридоза, цестодозите - ехинококоза, протозоозите - саркоцистоза, токсоплазмоза, бабезиоза, лайшманиоза. Особено голям стопански и социален проблем е увеличената инвазия на овчарските кучета с полово зрелите форми на кучешката тения. При клане на селскостопански животни, извършвано често от собствениците, откривайки ехинококови мехури във вътрешните органи, най-често те ги изхвърлят, след което вътрешностите биват изяждани от кучетата и са причина за затварянето на биологичният цикъл на паразита. Кучетата отглеждани в града се подлагат на редовна дехелминтизация и при тях разпространението е значително по-малко.

  При селскостопанските животни също се наблюдава широко разпространение на паразитозите. Често срещана е аскаридозата по свинете и аскаридозата по птиците. В района на квартал "Филиповци" са открити нови огнища на трихинелоза, от която има заболели и хора. Проблемни са хелминтозите по преживните - трематодозите - фасциолоза, дикроцелиоза, парамфистоматоза, нематодозите - диктиокаулоза, трихостронгилидоза, цестодозите - монезиоза, авителиноза, стилезиоза. Кокцидиозите по птиците и зайците, ако не се вземат профилактични мерки, причиняват големи щети, предимно на фамилните ферми.

  За ограничаване на всички тези паразитози е необходимо редовна профилактика, своевременна и точна диагностика на възникналите инвазии, компетентно лечение, редовно почистване и обезвреждане на тора, старателно чистене и дезинфекция на помещенията за животни, борба с междинните гостоприемници на паразитите, просвета на хората занимаващи се с животновъдство, по отношение на паразитните болести и начините на профилактика и борба с тях.

  По време на стажа, за обезпаразитяване на кучета, овце, прасета, коне и говеда от екзопаразитози, използвахме напръскване или изкъпване с 0,06%-ова емулсия на неоцидол. Лекарството се съхраняваше в бидони от 5 литра и за получаване на необходимата концентрация използвахме 1 милилитър от активната субстанция (Neocidol-60 E, съдържащ Diazinonum 60,0 и excipiens до 100,0), разтворен в 1 литър вода. Поради токсичността на неоцидола за котки и птици, при тези видове използвахме Ectomin или Бандит, или препоръчвахме използването от собствениците на някои от многобройните търговски препарати, например Biokill, Control, Petguard, Tapilan, а като превантивна мярка противопаразитни нашийници - предпазващи от насекоми и кърлежи. Инжективно използвахме Ivermectin, препарат който има ендектоцидно действие (действа срещу ендо и ектопаразити) в доза 0,02 милилитра на килограм маса, подкожно. Поради по-високата устойчивост на гнидите към лекарствените препарати е необходимо двукратно третиране на опаразитените животни през интервал от 10-12 дни.

  За профилактика и лечение на нематодозите и цестодозите при кучетата и котките използвахме Azipirin, съдържащ Praziquantel 50 милиграма и Pyrantel pamoate 150 милиграма, с дозировка една таблетка на 10 килограма маса. Със същите цели могат да се използват и Prazimec C и D, Niclovet и други, отново с дозировка една таблетка на 10 килограма маса. Срещу нематодози по малките кученца използвахме Piperatrin в доза 2 ml на килограм маса, вътрешно.

  Срещу аскаридозата по свинете използвахме Levamisol (Nilverm) 7,5% разтвор в дозировка 1ml на 10 килограма телесна маса, подкожно, или Bulmectin - 1,5 грама на 10 килограма телесна маса, приложен вътрешно, сутрин на гладно, като 6 часа след това не се дава храна. Поради повсеместното разпространение на тази инвазия, честа практика е ветеринарните лекари да инжектират Levamisol, след всяка кастрация, което освен добър профилактичен ефект има и силно имуностимулиращ ефект, едно от допълнителните действия на препарата, намаляващо риска от посткастрационни инфекции.

  Аскаридозата по птиците е също редовно срещано заболяване, но най-често я диагностицирахме постмортално, поради нехайството на някои стопани, нежелаещи да прилагат мерки за ограничаване на инвазията. За профилактика и лечение използвахме Piperatrin в доза 2 ml на килограм маса, вътрешно.

  За ограничаване на трематодозите по преживните всяка пролет и есен се прави поголовна дехелминтизация. Срещу големия чернодробен метил използвахме Fasciolid с дозировка 0,4 ml на 10 килограма маса, подкожно. Срещу парамфистоматозата прилагахме Bithin-S 0,04-0,05 грама на килограм маса, вътрешно, сутрин на гладно, като два до три дни преди масовото третиране, препаратът се изпитва за поносимост върху 20-30 животни.

  От нематодозите по преживните за лечение на трихостронгилидозата използвахме Levamisol 7,5% разтвор в дозировка 1 ml на 10 килограма маса, вътрешно.

  Голям проблем за частните птицевъди и зайцевъди са кокцидиозите, където профилактиката е от особено голямо значение за намаляване на стопанските загуби от тези заболявания. На стопаните предписвахме препарата EsB3, който представлява прах за разтваряне във водата за пиене и се прилага в доза 1 грам на литър. За профилактика при птици се прилага в 3-дневни курсове в началото на третата, петата и седмата седмица след излюпването на пилетата, а при кокошките носачки - непосредствено преди пронасянето.

  Най-типичните случаи с които се срещнах по време на стажа бяха следните:

 

 

 

Протокол 1

 

 

 

За болестното състояние на три прасета, собственост на Симеон Вълков от село Панчарево.

 

Анамнеза: От няколко дни прасетата проявяват извратен апетит - ближат стените и ядат постелята. Въпреки че изяждат всичкия предоставен фураж не наддават в теглото си. Стопанина отглежда и кози в същия двор, а също и кокошки, но те са в отделно помещение. Забелязал е червеи като е почиствал фекалиите на прасетата. Не е прилагал лечение.

 

Сегашно състояние: Касае се за 3 прасета, порода Голяма Бяла, на 9 месеца, с тегло около 55 кг, предназначени за угояване. Телосложение - средно, охраненост - лоша, темперамент - сангвиничен. Общо държане - неспокойни са, често грухтят и ровят с муцуна. Козината е замърсена, настръхнала и разрошена, без блясък. Кожната температура е правилно разпределена. Кожна еластичност - намалена. Конюктивите са бледорозови, без подутост, обложеност и изтечения. Вътрешна телесна температура - 39,2°C, 39,3°C, 39,1°C.

 

Сърдечно-съдова, дихателна, храносмилателна, отделителна, полова и нервна система - без особености.

 

При копроскопско изследване по метода на Фюлеборн се откриват яйца на нематода Ascaris suum във фекалиите и на трите прасета.

 

Диагноза: Ascaridosis.

 

Лечение: На другата сутрин на гладно приложихме на прасетата подкожно Levamisol, в дози 5,5 ml на прасе. На следващия ден във фекалиите на прасетата имаше множество половозрели форми на Ascaris suum. Заръчахме на стопанина да обезвреди изпражненията, като ги изгори или зарови. След 14 дни третирахме прасетата повторно с Levamisol, в дози 6,0 ml на прасе, подкожно. Препоръчахме на стопанина редовно да почиства кочината.

 

 

Протокол 2

 

 

 

За болестното състояние на куче, собственост на Калин Христов от София.

 

Анамнеза: От известно време по козината на кучето се оформят различни по големина голи петна. Кучето непрекъснато ги чеше.

 

Сегашно състояние: Касае се за куче, мъжки пол, на 2 години, порода Боксер, с червеникаво-жълт цвят на космената покривка. Телосложение - силно, охраненост - много добра, темперамент - холеричен, общо държане - нормално. Космената покривка е без блясък, с темперирани оголени участъци около очите, устата и врата, с наличие на кафяви крусти и екскориации. Кожна еластичност - запазена. Конюктивите са зачервени, без подутост, обложеност и изтечения. Вътрешна телесна температура - 38,9°C.

 

Сърдечно-съдова, дихателна, храносмилателна, отделителна, полова и нервна система - без особености.

 

Във взетият материал от изменените кожни участъци се установи наличие на саркоптосови кърлежи от вид Sarcoptes canis.

 

Диагноза: Sarcoptosis.

 

Лечение: Втриване на 0,06%-ова емулсия на Neocidol в засегнатите кожни участъци. Ivermectin 0,4 ml, подкожно. След 12 дни повторихме същата процедура. Като след повторната манипулация, крустите и екскориациите бяха изчезнали и по увредените участъци се виждаше слабо израстване на нова козина.

 

 

 

Протокол 3

 

 

 

За болестното състояние на куче, собственост на Николай Върбанов от София.

 

Анамнеза: Въпреки старателните хигиенни грижи, които стопанина е полагал, козината на кучето опада предимно около очите, устата, врата, гърдите, лапите. Животното постоянно се чеше и разранява и от няколко от оголените учасъци тече кръв, смесена с гной.

 

Сегашно състояние: Касае се за куче, женски пол, на 1 година, порода Пинчер, с черен цвят на космената покривка, със жълти участъци около гърдите и лапите. Телосложение - средно, охраненост -  добра, темперамент - холеричен, общо държане - подтиснато. Козината е опадала около очите, устата, врата, гърдите и лапите. Кожата в тези места е мръсно виолетова, напукана с множество гнойни пустули, разранена, с изтичане на кървавогноен ексудат. Увредените участъци са осезаемо темперирани. Конюктивите са мръсночервени, без подутост, обложеност и изтечения. Вътрешната телесна температура е 39,9°C.

 

Сърдечно-съдова, дихателна, храносмилателна, отделителна, полова и нервна система - без особености.

 

Във взетият материал от изменените кожни участъци се установи наличие на демодексови кърлежи от род Demodex canis, съчетано с гнойно възпаление на космените фоликули.

 

Диагноза: Demodicosis cum pyodemia.

 

Лечение: Най-напред извършихме тоалет на засегнатите участъци - застригване, отстраняване на пустулите и измиване с кислородна вода. Първоначално проведохме терапия срещу гнойната инфекция в продължение на 5 дни със:

 

   Vetramycin             0,5   подкожно.

   Triprim                0,5   подкожно.

   Unguentum ichthyoli     -    намазване на засегнатите учасъци.

След видимото отшумяване на пиодермията изкъпахме кучето с 0,06%-ова емулсия на Neocidol и го инжектирахме подкожно с Ivermectin 0,1 ml, и двете процедури двукратно през 10 дни. Обяснихме на стопанина че кучетата нормално носят демодексови кърлежи и честото къпане улеснява тяхното проникване в космените фоликули и му препоръчахме да ограничи баните. Дадохме му Neocidol да напръска помещението на кучето. На контролния преглед след 1 месец кучето беше видимо добре.

 

 

 

Протокол 4

 

 

 

За болестното състояние на крава, собственост на Габриела Стефанова от София.

 

Анамнеза: От няколко дни кравата е с намален апетит, като последните 3 дни е с диария. Млекодобива е спаднал. Не е сменян фуража, нито ареала на паша. Кравата не е маркирана. Не е лекувана досега. Единствено животно в обора.

 

Сегашно състояние: Касае се за крава, порода Черношарена с предназначение за мляко, на 4 години, с тегло около 450 килограма. Охраненост - добра, телосложение - средно, общо държане - нормално. Козината е разрошена, без блясък. Кожната температура е правилно разпределена. Кожна еластичност - запазена. Конюктивите са розови, без подутост, обложеност и изтечения. Вътрешна телесна температура - 38,8°C.

 

Сърдечно-съдова и дихателна система - без особености.

Храносмилателна система - повишена жажда, профузна диария със зацапвания около ануса. Копроскопско изследване по метода на последователните утаявания - установяват се сребристосиви яйца на паразити от род Paramphistomum.

Отделителна, полова и нервна система - без особености.

 

Диагноза: Paramphistomosis.

 

Лечение: На другата сутрин на гладно приложихме на кравата Bitin-S в дозировка 20,0 ml, вътрешно. Поставихме ушна марка на кравата като по този начин я регистрирахме и и осигурихме присъствие в масовите дехелминтизации. След около седмица апетита и млекодобива на животното се нормализираха.

 

 

 

Протокол 5

 

 

 

За болестното състояние на 6 прасета, собственост на Емил Кръстев от село Герман.

 

Анамнеза: Стопанина е забелязал особени червеникави петна зад ушите, по гърба и корема. Прасетата са неспокойни. Металните перила в кочината са с особен блясък.

 

Сегашно състояние: Касае се за 6 прасета - 4 мъжки и 2 женски, порода Голяма Бяла на 5 месеца, със средно тегло около 60 килограма. Охраненост - добра, телосложение - силно, общо държане - заръчахме на стопанина да им даде храна и да се скрихме от полезрението на прасетата. След като се успокоиха, животните започнаха масово да се чешат в стените, околните предмети, металните перила. По кожата на прасетата в областите около ушите, гърба и корема се виждат зачервени участъци, някои от тях покрити с кафяви струпеи и крусти. Взетите проби от поразените участъци, на границата със здрава кожа показаха съдържание на саркоптосови кърлежи от видът Sarcoptes suis. Кожната температура е неправилно разпределена - зачервените участъци са темперирани. Кожна еластичност - запазена. Конюктиви - без особености.

 

Сърдечно-съдова, дихателна, храносмилателна, отделителна, полова и нервна система - без особености.

 

Диагноза: Sarcoptosis.

 

Лечение: Изкъпване с 0,06%-ова емулсия на Neocidol, двукратно през 14 дни.

Още след първото третиране безпокойството на прасетата изчезна, а при второто къпане кожните изменения бяха изчезнали.

 

 

 

Протокол 6

 

 

 

За болестното състояние на куче, собственост на Илиян Манолов, от София.

 

Анамнеза: Преди ден кучето е повърнало. В повърнатото съдържание стопанина е забелязал червеи. Животното не е дехелминтизирано досега.

 

Сегашно състояние: Касае се за куче, женски пол, на 2 години, порода Гладкокосмест Фокстериер, с бял цвят на космената покривка, с големи тъмни петна около главата, шията и корема. Телосложение - средно, охраненост -  добра, темперамент - сангвиничен, общо държане - нормално. Козината е лъскава с блясък. Кожната еластичност е намалена. Кожната температура е правилно разпределена. Конюктивите са леко зачервени, без подутост, обложеност и изтечения. Вътрешната телесна температура е 38,6°C.

 

Сърдечно-съдова и дихателна система - без особености.

Храносмилателна система - намален апетит, диария, леко подуване на стомаха. Копроскопското изследване по метода на Фюлеборн доказва наличието на яйца на паразита Toxascaris leonina.

Отделителна, полова и нервна система - без особености.

 

Диагноза: Toxascaridosis.

 

Лечение: 1 таблетка Azipirin, сутрин на гладно. Стопанина да извършва редовна дехелминтизация със същото лекарство през 2 до 3 месеца.

 

 

 

Протокол 7

 

 

 

За болестното състояние на куче, собственост на Иван Златанов от София.

 

Анамнеза: Кучето е подтиснато от няколко дни, не се храни, трудно се придвижва. Използва се като пазач на сервиз и е живяло в колибка.

 

Сегашно състояние: Касае се за куче, женски пол, на 9 години, порода Сенбернар, с жълтокафеникав с бели петна цвят на космената покривка. Телосложение - средно, охраненост лоша, темперамент - флегматичен, общо държане - силно подтиснато. Козината е силно замърсена и в областта на задницата сплъстена. При застригване на задната част на тялото се откриват множество ларви на мухи от семейство Calliphoridae. Кожата в тези области е некротизирала, неприятно миришеща. Кожната еластичност е намалена. Поразените от ларвите участъци са темперирани. Конюктивите са дифузно зачервени, леко подути, без обложеност и изтечения. Вътрешната телесна температура е 39,6°C.

 

Сърдечно-съдова и дихателна система - без особености.

Храносмилателна система - анорексия, зацапвания с изпражнения около ануса.

Отделителна, полова и нервна система - без особености.

 

Животното дълго време е лежало, но никой не му е обърнал внимание, в резултат на което то е получило декубитални рани, които са благоприятна среда за развитието на ларви на месни мухи.

 

Диагноза: Calliphoridoses.

 

Лечение: Застригване на засегнатите участъци и третиране с 0,1%-ова емулсия на неоцидол за унищожаване на ларвите и яйцата на мухите. Хирургична обработка на раните за отстраняване на некротичните тъкани. Покриване на засегнатите участъци с плат напоен с Neocidol (Действа репелентно). Инжектиране на:

           Vetramycin  5,0 ml подкожно.

           Ultrasol    5,0 ml подкожно.

           Injektavit  3,0 ml подкожно.

           Glucosa   500,0 ml венозна инфузия.

           Vitamin C   2,0 ml венозно (във системата за венозна инфузия).

Стопанина трябваше да дойде след 1 ден, но той пристигна едва на 4тия ден, но въпреки това състоянието на животното беше леко подобрено. Продължихме с химиотерапията и сепсиса беше преодолян. На 9тия ден животното беше видимо добре, с възвърнат апетит, а раните бяха в начална фаза на епителизация.

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 8

 

 

 

За болестното състояние на котка, собственост на Огнян Делев от София.

 

Анамнеза: От няколко дни котката е неспокойна и се чеше по ушите, разранявайки ги.

 

Сегашно състояние: Касае се за котка, женски пол, на 7 години, Сиамска порода. Телосложение - средно, охраненост добра, темперамент - холеричен, общо държане - възбудено. Козината е лъскава с блясък, опадала около ушите. При изследване на ушния канал се открива голямо количество полутечен ушен секрет. Микроскопски в ушният секрет се виждат псороптидни кърлежи от вида Otodectes cynotis. Кожната еластичност е запазена. Кожата около ушите е темперирана. Конюктивите са зачервени, без подутост, обложеност и изтечения. Вътрешната телесна температура е 39,7°C.

 

 

Сърдечно-съдова, дихателна, храносмилателна, отделителна, полова и нервна система - без особености.

 

Касае се за напреднала форма на ушна краста.

 

Диагноза: Otodectosis.

 

Лечение: Промиване на ушния канал с памук напоен с риванол. Намазване на ушния канал с унгвент съдържащ 30% сяра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНА ЕКСПЕРТИЗА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД

 

 

 

  Основната задача на ветеринарно-санитарната експертиза е опазването на здравето на човека, като прецени както суровините, така и готовите хранителни продукти от животински произход по отношение на тяхното качество и безопасност за консуматора. Това означава изключване на възможностите за заразяване чрез тях с причинители на заболявания. За да изпълнят тази задача, органите на ДВСК извършват постоянен и превантивен контрол, върху предприятията за добив, транспортните средства за животни и продукти от животински произход, местата и начините за съхранение и реализация на продуктите. Органите на ДВСК могат да налагат забрана, върху реализацията на негодни хранителни продукти, да закриват обекти в търговската мрежа, да спират добива на животински продукти, при неспазване на технологичните и санитарни изисквания.

  Правата и задълженията на органите на ДВСК са регламентирани в глава шеста на Закона за ветеринарномедицинската дейност, Правилник за дейността на ДВСК, Закона за стандартизация, и съставените въз основа на тях нормативни документи - правилници, инструкции, наредби, заповеди и упътвания.

 

 

Структурата на ДВСК - София е следната:

 

 Отдел финансово-правен и стопански.

 

    1.Правен сектор.

 

    2.Финансово-счетоводен сектор.

 

    3.Информация и стопанска дейност.

 

 Изпитвателно-диагностична лаборатория - ръководи се от ръководен лабораторен лекар и ръководител на контрола по качеството.

 

    1.Сектор по контрол на сурово мляко.

 

    2.Сектор микробиология.

 

    3.Сектор физикохимия.

 

    4.Сектор трихенолскопиране и асколизация.

 

    5.Сектор пчелни продукти.

 

 Отдел производствени предприятия и антрапозитен хладилник в месокомбината.

 

     1.Сектор месодобив.

 

     2.Сектор антрапозитен хладилник.

 

     3.Сектор месопреработвателни предприятия.

 

     4.Сектор млекопреработвателни предприятия.

 

 Отдел борси и тържища.

 

 Отдел търговска мрежа и пазари.

 

      1.Сектор търговска мрежа.

 

      2.Сектор пазари.

 

      3.Сектор сертификати - внос и износ.

 

 Отдел гранична инспекция ветеринарен контрол и карантина - летище София.

 

  В този си вид структурата на ДВСК образува един перфектно действащ механизъм, даващ възможност за безкомпромисно изпълнение на функциите му. Благодарение на работата на органите на ДВСК на пазара се допускат само качествени и безвредни за консуматорите продукти, а нестандартните се бракуват и унищожават.

  В своята ежедневна контролна дейност инспекторите от ДВСК използват следните документи:

 

  Ветеринарномедицинско свидетелство за животни

  и животински продукти. Този документ съдържа

  информация по следните точки:

  1.Данни за собственика или изпращача на

    животните или продуктите.

  2.Данни на придружителя или посредника.

  3.Място на товаренето.

  4.Данни за животните или животинския продукт.

  5.Местопроизхождение и начин на превозване.

  6.Клинично състояние на животните, качество и

    годност на продуктите.

  7.Данни за дните на наблюдение на животните,

    проведени диагностични, лечебни и

    профилактични манипулации.

  8.Местопредназначение и цел на придвижването

    на животните.

  9.Място на разтоварването.

 10.Данни на получателя.

 

  Целта на ветеринарномедицинското свидетелство е да удостовери, че животните или продуктите са предварително прегледани от държавен ветеринарен лекар, били са здрави и годни за придвижване до местопредназначението, произхождат от район свободен от заразни заболявания по този вид животни, от които са получени хранителните продукти. Удостоверява се че транспортното средство е почистено и    дезинфекцирано. Под всичката тази информация се подписват издалия и приелия държавен ветеринарен лекар.

 

    Експертен лист. Този документ характеризира

    качеството и годността на хранителните продукти и суровини от животински произход. Съдържа информация относно производителя, вида на животните или продуктите, опаковките, техният вид и брой, количество и качество. Упоменава се номера и датата на издаване на протокола от ДВСК лаборатория, и че    продуктите се допускат да бъдат продавани, преработвани и изнасяни в чужбина.

 

    Сертификат. Това е документ с който се придружава вноса, износа и транзита на животински продукти. При внос, сертификата удостоверява, че продуктите са произведени в регламентирани от държавата предприятия, под непрекъснат контрол на ДВСК и са годни за консумация от хората. Документа също трябва да удостоверява, че тези продукти не са носители на инфекциозни агенти за хора и животни, на токсини, радиоактивност, антибиотици и други вещества вредни за консуматора. Сертификата за износ се издава въз основа на експертиза на хигиенното състояние на превозното средство. Издава се само от държавен ветеринарен лекар и е валиден до 10 дни от датата на издаването му.

 

    Акт за взимане на проби. С този документ инспекторите от ДВСК отчитат взимането на проби от животински продукти в контролираните от    тях обекти. В него се описва вида на продукта или суровината, количеството на пробата, описват се данни за партидата, и за какво да    се изследва. Определя се лабораторията, в която ще се изследват пробите. В акта се съдържа и забележката че пробите имат осведомителен    характер и поради това партидата не се задържа.

 

    Предписание. В предписанието ДВСК инспектора описва констатираните нередности и пропуски и на основание ЗВМД предписва мерки, които се предприемат за тяхното отстраняване, като се определя и срок за изпълнението им.

 

    Акт за констатирано нарушение. Издава се при установяване от органите на ДВСК на нарушения. В този документ се упоменават данни за нарушителя, нарушението и съставителя на акта.

 

    Акт за възбрана. С този документ се налага възбрана върху даден хранителен продукт от животински произход. В акта се описва    количеството и вида на суровината или продукта и причините, поради които се налага възбраната.

 

    Разпореждане за спиране експлоатацията на обект. При констатиране на големи нередности с този документ инспекторите от ДВСК налагат    затварянето на даден обект. Нарушенията се описват в констативен протокол и обекта се затваря на основание чл. 59; ал.1; т.4 от ЗВМД.

 

    Разпореждане за разрешаване експлоатацията на обект. С този документ се прекратява действието на разпореждането за спиране експлоатацията на обект. Издава се след извършване на проверка на обекта.

 

    Акт за бракуване. С този документ на основание на ЗВМД се обявяват за негодни за консумация и се бракуват хранителни продукти от животински произход. Уточнява се тяхното количество и причините за взетото решение. Посочва се обекта, в който продуктите ще се изпратят за техническо оползотворяване.

 

 

  По време на стажа посетих регламентираната кланица, намираща се в ж.к. Филиповци. Кланицата е малка по размери и се състои от няколко звена:

 

    1.Портал с дезинфекционна площадка.

 

    2.Отдел "Пласмент".

 

    3.Магазин.

 

    4.Административна сграда с лаборатория.

 

    5.Рампи за приемане на свине и преживни животни с кантар.

 

  При постъпването, животните по коридорна система от приемателните рампи отиват до заградените площи с навеси за предкланична подготовка, където те се термометрират. След тях са разположени боксовете за зашеметяване, а в близост са помещенията за охлаждане на трупните половини, респективно четвъртини и хладилниците. Кланицата още разполага с изолатор и трупосъбирателна яма, които са отдалечени от предприятието. За редовно клане животните постъпват с необходимите документи със задължително условие  да са здрави. При липса на документи животните не се приемат. Случаите, в които животните не се приемат за клане са:

 

      1.Болни или съмнително болни от антракс, брадзот, устрел, злокачествен оток, бяс, ентеротоксемия, ботулизъм, туларемия,      епизоотичен лимфангит.

 

      2.Животни, които са ваксинирани срещу антракс, бяс, устрел до 14 дни след ваксинацията, както и животни серумпродуценти.

 

      3.Животни до 14-ия ден след раждането, тъй като тяхното месо е с високо водно съдържание, има пихтиеста консистенция и ниска      хранителна стойност.

 

      4.Животни третирани с лекарствени средства преди изтичането на карентния срок за съответния лекарствен препарат.

 

      5.Животни в състояние на агония.

 

  Клането протича по различни технологии за отделните категории животни.

  При едрите преживни след термометриране животните се обливат с хладка вода, зашеметяват се със слаб ток с напрежение 80V и сила 1A, след което се обезкървяват чрез разрязване на двете югуларни вени. Труповете се повдигат с електротелфер, така че главата да опре до земята. Следва задиране на кожата по бялата линия и медиалната част на крайниците. Снема се кожата с помощта на електротелфера под лек наклон за да не се замърси трупът. След това с наточен сатър се отрязва главата. Тя се окачва на кука и придружава съответният труп. Следва изваждане на вътрешните органи - гръдни и коремни и ливера, и се оставят така че да се знае от кое животно са. Накрая трупът се разполовява по гръбначния стълб на две половини, а след това всяка от половините се разрязва на още две.

  При дребните преживни не се прилага зашеметяване. Животните се повдигат с главата надолу, завързани за един от тазовите крайници, заколват се, обезкървяват се и се одират, така, че след дрането кожата да остава с вълната навътре. Главата се отделя от трупа, отстраняват се гръдните и коремни органи и трупа се подлага на сух и мокър тоалет. При дребните преживни не е необходимо да се знае коя глава на кой труп принадлежи.

  При свинете след зашеметяване със слаб електрически ток с напрежение 75-80V и сила 1A животните се закачат за единия тазов крайник, с главата надолу и се заколват чрез пробождане с нож в яремната област. В кланицата свинете се одират. Прави се задиране на кожата в областта на медиалната част на крайниците и по бялата линия, след което труповете се одират в посока отдолу-нагоре. Следва изваждане на всички вътрешни органи, отрязване на главата и разполовяване на трупа по гръбначния стълб.

  Според нормативните документи задължително всеки труп се изследва от инспектор на ДВСК, непосредствено след клането. Изследващия ветеринарен лекар е държавен служител, като по този начин се предотвратяват злоупотребите, които биха се получили ако той работи в частна фирма и е финансово и административно зависим от собствениците на кланицата, притежателите на животните или трети лица имащи изгода от пласирането на некачествени животински продукти. Кланичния месопреглед се извършваше при обилно осветление и се състоеше от следните части:

 

    1.Изследване на кръвта - следи се за нейния цвят, консистенция и съсирваемост.

 

    2.Преглед на главата - външен оглед, при преживните задължително се правят разрези на дъвкателната мускулатура (musculus masseter и    musculi pterigoidales) и се изследва за наличие на цистицеркозни мехури. Изследват се и достъпните лимфни възли в областта на главата -lymphonodus retropharingicus medialis, lymphonodus retropharingicus lateralis, lymphonodus mandibularis и lymphonodus parotidicus.

 

    3.Преглед на ливера - изследват се поотделно органите.

 

      -Белия дроб се оглежда за промени,

изследват се и белодробните лимфни възли.

 

      -Черния дроб се разрязва по изпъкналата част, напречно на жлъчните канали и се търсят чернодробни метили.

 

      -Сърцето се разрязва в областта на миокарда и се следи за наличие на      цистицерки.

 

      -Далака се следи дали е увеличен с остри или заоблени ръбове.

 

      -На хранопровода и трахеята не се обръщаше внимание.

 

    4.Преглед на коремните органи и гениталиите - обръща се внимание на мезентериалните лимфни възли.

 

    5.Външен оглед на трупа, за наличие на сраствания и цикатриси в областта на телесните кухини, което е признак на различни възпалителни процеси.

 

    6.Изследване на лимфните възли на трупа - извършва се старателно само при клане по необходимост.

 

    7.При свинете задължително се прави изследване за трихинелоза с материал взет от crura diaphragmatica.

 

  Както в повечето новопостроени кланици, и в тази липсва изолационна кланица за съмнително болни и болни животни. Тяхното клане се извършва след края на редовното клане, след което се извършва щателна дезинфекция. Болни животни се изпращат за клане по необходимост, които дори след оздравяване няма да се възстановят напълно за да са продуктивни и икономически изгодни, например при травматичен перикардит. Изолирано се колят и животните от стада в които е доказано заболяване срещу което борбата е радикална, дори те видимо да са здрави - класическа чума по свинете, туберкулоза, бруцелоза, син език. Животните не се подлагат на предкланичен режим, а при тях се пристъпва направо към клане. Винаги от така закланите животни се взима материал за бактериологично изследване. При откриване на заболяване носещо непосредствена опасност за консуматора, хигиенната преценка е строго регламентирана. При клане по необходимост задължително се изследват всички лимфни възли, а месото се оползотворява по различни начини, задължително след термична обработка.

  На територията намираща се под контрола на Столична инспекция на ДВСК няма функционираща птицекланица и затова не посетихме такъв обект по време на стажа.

  По време на стажа посетихме и месопреработвателното предприятие на фирма "Соларис", намиращо се в ж.к. Дружба. Предприятието е построено според всички изисквания на органите на ДВСК и санитарните власти. Сградите са отделени от околността с двуметрова ограда от зидария и има 2 входа - един за автомобили и втори за хора, които са строго охранявани. Самата сграда се състои от няколко части: Рампа - от където постъпват изходните суровини за преработка, вход - разделен на две части - за работниците и за администрацията, експедиция - изход за готовата продукция. При приемането месото се измерва с електронен кантар и от рампата по тръбен път се отправя към хладилните помещения. През това време отговарящия за обекта инспектор на ДВСК следи за наличието на печати, намиращи се на бута и на плешката. Основната част на предприятието е построена на три нива:

 

   1.Ниво "Подземие" - в него има две малки сушилни и климатична инсталация.

 

   2.Ниво "Работни помещения" - тук се намират хладилници, в които се подържа температура от 0 до 1 градуса, т. нар. нулеви хладилници, отделни за свинско и говеждо месо. На това ниво има и стая за съхраняване на подправки и фризери за съхраняване на охладено месо -   също с отделни помещения за свинско и говеждо месо.

 

   3.Ниво "Администрация, съблекалня и столова".

 

  В предприятието се произвеждат следните артикули: месни разфасовки и малотрайни и полутрайни месни произведения. В зависимост от това за какъв артикул е предназначено месото, пътят по който то преминава е различен. При производство на разфасовки месо за продажба, приетите трупни половини, респективно четвъртини се разфасоват, месото се поставя в метални колички и отива за опаковане чрез вакуумиране. При производство на безструктурни малотрайни колбаси "кренвирши", нарязаното на парчета с определен размер охладено месо се смила във Волф машина - тип Laska. Смляното месо се кутира в кутер за 6 до 8 минути. Следва добавяне на ситен лед, около 20-30%, до получаване на прат, с който се зарежда пълначната машина. Пълненето на обвивките става под налягане, като на наконечника на пълначната машина се поставят картонени тръбички - т. нар. шпури. Продължителността на манипулациите и влаганите суровини варират в зависимост от технологията на произвежданите колбаси. След като се напълнят обвивките, следва връзване и отцеждане, нареждане на специални рами и поставяне в камера, където се варят или обжарват. Регулирането на температурата вътре в камерата става със специален термометър-игла, който се забива в произволен колбас и отчита температурата в дълбочина, като след приключване на процеса, машината подава сигнал. Охлаждането до стайна температура се осъществява чрез душова система. Когато се произвеждат варено-пушени месни произведения, от нераздробено месо, заготовките се тумблират чрез тумблер. Пакетирането се извършва с машина "Мултивак" - опаковки под вакуум (спомагат за запазването на продуктите). От цеха за пакетиране готовите продукти преминават в залата за експедиция - там те се мерят, поставят се в каси и се записват. Документацията се съхранява в 3 отделни папки и е следната:

 

    1.Документи, с които пристига суровината – Ветеринарномедицински свидетелства и Екпертни листа.

 

    2.Протоколи за извършени лабораторни анализи на готова продукция по БДС и ТС.

 

    3.Документи, издавани от предприятието, служещи при реализирането на продуктите в търговската мрежа и заведенията за обществено    хранене - Експертни листа за произход, качество и годност.

 

Документацията се завежда от длъжностния държавен ветеринарен лекар - инспектор на ДВСК.

 

  Посетихме и млекопреработвателно предприятие "Danon", построено на територията на бившия столичен млекокомбинат "Сердика". Влизането в предприятието е много строго. На входа ни бяха записани данните от личните карти, и ни бяха издадени лични пропуски и идентификационни карти. За преработка пристига мляко от всички части на страната, като се спазват строги мерки за недопускане вноса на патогенни агенти. Камионите при пристигането си преминават през дълбоки вани с дезинфекционен разтвор, а самите цистерни също се обливат с дезинфекционен разтвор. След тази процедура се взимат проби сурово мляко от всяка цистерна и се проверява съпровождащата го документация. Млякото се изпомпва от цистерните и постъпва в силози, където се охлажда. Ако млякото ще се използва след няколко дни, то минава през пастьоризация при температура 72-74°C. Същинската пастьоризация се извършва при 65°C, като след това млякото чрез помпи се връща в силози и се съхранява при 4°C. Всички процеси се контролират от компютър. При нужда охладеното и пасьоризирано мляко може да бъде отсметанено със сепаратор.

  При производството на различните видове кисели млека, в силоза за заготовка се добавя захар и сухо мляко (за повишаване процента на протеините) на фирмата "Laktis". Заквасата се добавя в специални контейнери. Заготовките за различните артикули се получават в силозите за заготовки, където постъпват с определени показатели и са пастьоризирани при 92°C за 7 минути. След охлаждане до 45-47°C, във вани по тръбни пътища, където постъпва и заквасата сместа се отправя към разфасоваща машина "HAMBA" за киселите млека. Тук също се извършва и добавянето на плодовете за млеката с добавки или ароматите. Ароматите са внос от Полша и Чехия.

  Подредени в каси и палети, запечатаните кофички с продукта престояват до 5 часа в термокамери при температура 45°C, като непрекъснато се следи pH на продукта. Когато то достигне 4,5 палетите се придвижват до хладилници по лентов път, където се съхраняват при температура 2-4°C.

  След приключване на работа, чрез задаване на програма от компютъра цялата поточна линия се измива с гореща вода, киселина и сода от съоръжение за миене. Използват се и бактерицидни лампи за стерилизиране на въздуха.

  В лабораторията се извършва денонощен контрол на млякото, било то сурово или готов продукт. Тя има физико-химичен и микробиологичен отдел.

  Във физико-химичния отдел на лабораторията с помощта на апарат "MilkoScan - FT - 120" се отчитат протеините, сухото вещество, сухия безмаслен остатък, лимонената киселина и маслеността на млякото. Маслеността на млякото се определя също и по метода на Гербер според изискванията на ДВСК. Киселинността се следи чрез pH-метър. Чрез бърз и бавен Delvo - X -Press Test се определя наличието на инхибитори.

  В микробиологичния отдел се следят микробиологичните показатели на суровото и сухото мляко, заквасите и готовата продукция, като за всяко има отделен бокс.

  Издаването на експертен лист и пускането на продукта за консумация става след съпоставяне на паралелни изследвания от лабораторията на ДВСК и Българо-Японската лаборатория по мляко, намираща се в сградата на Столична Инспекция на ДВСК, която също посетихме и проведохме серия изследвания на млякото. Получените резултати от изследванията проведени в Българо-Японската лаборатория по мляко са дадени в приложение 2.

  Същият ден посетихме и предприятието Дарко-Сердика, в което се произвежда сладолед. В предприятието, още с постъпването си млякото се подлага на физико-химичен анализ в лабораторията, където се изследват и всички съставки за производството на сладолед. Основните показатели, които се контролират са: масленост, сухо вещество и киселинност. Всеки проведен анализ се записва в лабораторен дневник.

  Млякото постъпва от цистерните във вани за сурово мляко, след което отива в пастьоризатора за пастьоризиране. Следва хомогенизиране и охлаждане. В следващият етап се добавят аромати и оцветители и според вида на асортимента и сместа постъпва във вани за зреене с поне 12 часов престой в тях. След това сместа се замразява в различни по вид фризери, в зависимост от това дали се касае за сладолед на клечка или за такъв в кутия. Ако сладоледа е на клечка се използва амонячен фризер, от който той постъпва в машина за оформяне. Тук се осъществява поставянето на клечката, както и потапянето в шоколадова глазура. В края на процеса следва машинно опаковане. Сладоледа в кутия се замразява във фреонов фризер.

  В предприятието, документите които се използват в ежедневната дейност на инспекторите от ДВСК са следните:

 

    1.Ветеринарномедицински свидетелства за всяка суровина.

 

    2.Експертни листа.

 

    3.Ветеринарно-санитарни разрешителни за производство.

 

    4.Протоколи с резултати от изследването на готовия продукт.

 

    5.Санитарно заключение за годността на добавките от Столичната ХЕИ.

 

  Стажа в Отдел търговска мрежа и пазари проведох в продължение на една работна седмица в обектите намиращи се на територията на община "Искър". Обектите, върху които осъществяват контрол инспекторите на ДВСК са магазини, борси, тържища и заведения за обществено хранене. Основните задължения, които трябва да изпълняват инспекторите са контролиране на реализацията, срока на годност, начина на съхранение на хранителните продукти от животински произход, а също така издаване на документи разрешаващи създаването и експлоатацията на обекти в които се реализират такива продукти. Документите са следните:

 

   Разрешително за експлоатация. В този документ се описва вида на продуктите, които са разрешени за предлагане в обекта.

 

   Всеки функциониращ обект трябва да има Журнал, в който се отбелязват проверките на органите на ДВСК, ако има констатирани нередности се издава предписание.

 

   Продукцията в обектите трябва да се съпровожда, в зависимост от вида си с различни документи, удостоверяващи произхода и качеството и, като например Експертен лист, Ветеринарно свидетелство и др.

 

   Когато има съмнение за качеството и годността на продукти или се установят несъответствия се предприемат необходимите действия, а те са: издаване на предписание, вземане на проби с издаване на Акт за вземане на проби, възбрана на продукция с Акт за възбрана, констатиране на нарушение с издаване на съответен акт.

 

  По време на обиколките ни с инспектора от ДВСК установихме различни нарушения:

 

    1.Продажба на продукция с изтекъл срок на годност - в такива случаи ако има съмнение се взимат проби и след като излязат резултатите от    лабораторния анализ се предприемат необходимите действия, или ако стоката е явно негодна се бракува.

 

    2.Предлагане на продукти несъпроводени от необходимата документация - върху тях се налага възбрана.

 

    3.Неправилно съхраняване на продукция - описва се в журнала и се пише предписание.

 

    4.Неупоменат или заличен срок на годност върху опаковките на търговските артикули.

 

  Освен тези нарушения се срещат и други видове нарушения главно търговия с нестандартизирани хранителни продукти, лоша хигиена на хладилниците, съхраняване на различни хранителни продукти, от различни категории животни на едно място и др.

 

  За няколко часа посетихме и Централната Лаборатория по Ветеринарно-Санитарна Експертиза и Екология (ЦЛВСЕЕ). Лабораторията извършва превантивен контрол върху готови продукти и технологията им на производство. Във Европейския съюз е създадена "Генерална дирекция по селското стопанство". Тя осъществява своята контролна функция чрез прилагането на следните системи:

- Codex Alimentarius, валидна и в ООН.

 

- Системата "H.A.S.I.P." - концепция за опасния фактор в критичната точка в контрола. Комисиите по контрола на качеството са съставени от ветеринарни лекари и технолози. Пробите, съпроводени с Акт за взимане на проби се приемат в приемното отделение и се описват в дневник. Анализа на пробите протича в три етапа:

 

    1.Извличане на агента или аналита.

 

    2.Пречистване.

 

    3.Определяне.

 

  В повечето случаи изследването се извършва по определена фирмена методика, и в случай на неспазването и се налагат тежки санкции, дори отнемане акредитацията на лабораторията. В лабораторията се извършва изследване на суровини и продукти от растителен и животински произход, вносни или за износ ветеринарномедицински лекарствени препарати, проби от околната среда и други. Тук те се изследват за: тежки метали, токсини, радионуклеотиди, контаминати, пестициди и др. Ако в изследваните проби бъдат открити вещества, над пределно допустимите норми, съгласно "Хигиенна наредба N:5" и "Закона за храните" се забранява употребата им и се конфискува или се налагат други санкции, съгласно законодателството. Към НВМС е създадена "Национална мониторингова програма за контрол на остатъци".

  Граничната инспекция по ветеринарен контрол и карантина на аерогара София има за задача като държавен орган да изпълнява постоянен контрол при вноса и износа на живи животни, продукти от животински произход, фуражи, фуражни добавки и др. Вноса се разрешава само с разрешително от НВМС и Ветеринарен сертификат, издаден от страната износител. Сертификатите са унифицирани според стандартите на ЕС и са на немски и английски език. Без тези документи внасяните обекти не могат да напуснат територията на аерогара София. При внос и износ се заплащат такси, регламентирани от Наредба на МЗГАР. На летището има специализирана складова база, необходима при вноса на хранителни продукти от животински произход. Когато се налага конфискация или унищожаване на продукти, това става след съставяне на протокол, а самото унищожаване става в сметогорна пещ. При внос на животни от чужбина, те престояват в карантинни помещения за 30 дни. През карантинният период животните са под постоянно наблюдение от ветеринарен лекар, взима им се кръв за серологични изследвания, а ако се налага и други манипулации. Износа се осъществява само при наличието на разрешително от НВМС и сертификат по образец N:7 за продукти и суровини от животински произход и N:5 за живи животни. Сертификатите се издават от районната РВМС. При транзит също се изисква съответната документация. Преди транспорт животните се поставят на специален режим на хранене и поене в специални помещения. Увеличава се количеството на водната дажба с цел повишаване на издръжливостта. При смърт на животно се изготвя аутопсионен протокол, а то се извозва до екарисаж. Под ветеринарно-санитарен контрол са и самолетите и бордовия бюфет, където се приготвя храна за пътниците. Дезинфекцията на самолетите се извършва с Virovax 2%-ов разтвор, с продължителност на действие 6 часа, а при напълно затворен самолет - 30 минути (препарата се изпарява много бързо). Контролират се и други обекти като сладкарския цех, хладилниците, кухни. Отпадъците от полетите се пресуват, обеззаразяват се с хлорна вар и се откарват на сметището.

  В предпоследния ден посетихме антрапозитния хладилник, който функционира като стоково тържище. Стоковите борси са организирани пазари, на определено място, на което са създадени условия за сключване на борсови сделки, а стоковите тържища са места на които търговеца предоставя складове и хладилници на други търговци, и осигурява достъп на търговски клиенти и на контролните органи.

  Борсите и тържищата като места на които се предлагат продукти от животински произход също са под контрола на ДВСК и дейността им се регламентира от Закона за борсите.

  Основните изисквания са:

 

    1.Еднопосочност на движението.

 

    2.Дезинфекция на транспортните средства.

 

    3.Гладка настилка която да се дезинфекцира лесно.

 

    4.Наличие на хигиенни помещения за обществено ползване с топла и студена вода.

 

  За да се предлагат на борсата стоки от животински произход, внесени от чужбина е необходимо те да са придружени от Разрешително за внос от НВМС, Заявка декларация, Протокол за анализ, включително от лабораторията за тежки метали и радиоактивност и Експертен лист.

  По време на посещението ни в антрапозитния хладилник се съхраняваха хранителни продукти предимно внос от различни страни, главно субпродукти а също така и суровини за производство на колбаси. Съхраняват се и продукти от неживотински произход - плодове, маргарини, напитки, но те са под контрола на ХЕИ. Основно изискване е те да не се съхраняват заедно с хранителните продукти от животински произход, за да не им придадат специфичната си миризма. Температурата в огромните хладилни халета се следи с електронни термометри отвън и не е необходимо да се влиза вътре и да се отварят вратите за да се провери. Забелязахме камиони на месопреработвателни фирми от цялата страна, дошли да закупят необходимите им за производството суровини. Хладилника се явява като междинно депо на внесените продукти, преди те да бъдат взети от прекупвачите и откарани в различни части на страната. Вътре се извършваше бурна търговска и рекламна дейност - имаше витрини за мострите, цени на продуктите, етикети със съдържанието им, срока на годност и датата на производство. Задължително е хранителните продукти да са придружени от документи - експертен лист.

  На края на всеки работен ден, инспекторите от ДВСК се отчитат в централната служба, като описват в дневник броя на проверените обекти и количествата и асортимента на проверените продукти. На базата на тези отчети се изготвят тримесечни отчети за действията на инспекторите.

  Последния ден от стажа по ветеринарно-санитарна експертиза на хранителните продукти от животински произход проведохме в лабораторията намираща се в сградата на Столичната Инспекция на ДВСК.

  Лабораторията има два отдела - един за мляко и втори за хранителни продукти от животински произход. Лабораторията за мляко е създадена през 1997г. съвместно с Японската страна и е оборудвана с най-модерна апаратура, произведена във Франция, Белгия и Япония. Лабораторията за хранителни продукти е разделена на три отдела: микробиология, физико-химия и лаборатория за изследване на пчелен мед и пчелни продукти. В нея оборудването не е на такова ниво, но позволява дейността на лабораторията да е абсолютно точна.

  Българо-Японската лаборатория за мляко е референтна за България и в нея се извършва изследване на мляко от всички райони на страната, но най-вече тя работи с "Danon-Сердика". В нея се изледват и млечнокиселите закваси от цялата страна. При приемането им пробите за изследване са съпроводени със Заявка по образец и се завеждат под номер в дневник. Анонимността на заявителя на пробите е гарантирана и задължителна. Лабораторията има два отдела - Физико-химия и Микробиология, освен това има заседателна зала и склад за съхранение на реактиви, с шкаф за токсични вещества - според изискванията. Всички изследвания са съобразени със стандартите и изискванията на ЕС - работи се по системата I.D.F.\ I.S.O.

  Във физико-химичния отдел пробите се изследват на апарат MilkoScan - 4000, който отчита следните показатели: Сух безмаслен остатък, соматични клетки, бактерии, протеини, мазнини, лактоза (Приложение 2). Млякото се изследва за антибиотици с Beta Screen E.U. test, който се използва дори и при широка гама от пастьоризирани млечни продукти и е с висока чувствителност. Например за Ампицилина тя е 10 ppb или 4 MRL, а за Пеницилин - G е 1ppb или 0,4 MRL (ppb се използва когато се касае за токсична доза - ng/ml, а MRL - maximum residue limit е максимален лимит за токсични стойности). Други тестове използвани в лабораторията са: Fluorophos test System и Delvo test. Лабораторията разполага още с криоскоп за определяне точката на замръзване и апарат на Келдал за определяне на протеините, ултразвуков хомогенизатор и други уреди. Замърсените епруветки и шишенцата за проби се мият в специален ултразвуков апарат.

  Микробиологичен сектор. За микробиологично изследване млечните проби се приемат по стандартната процедура, придружени с Акт за взимане на проби. Самото изследване е почти напълно автоматизирано. Пробите се термометрират в автоматизирани термостати, на които се задава програма за продължителността на действие при температурен режим за термофили - 45°C и за психрофили - 5°C. Броенето на колонии се извършва от автоматичен брояч. Микробиологичната лаборатория разполага още със сушилна за натривки, стерилен бокс за извършване на посевки и бактерицидни лампи.

  Лабораторията за изследване на хранителни продукти от животински произход е отделена от лабораторията за мляко само от малък коридор. Тя има три отдела.

 

    Първи отдел - Физико-химия. В него се изследват следните показатели: киселинност, в градуси по Тьорнер, водно съдържание, сухо вещество, съдържание на NaCl, нитрати и нитрити (за месните продукти), мазнини. Извършват се и биохимични изследвания   - определяне на pH и съдържание на сероводород - за риба и рибни продукти.

 

    Втори отдел - Микробиология. Тук се извършват следните изследвания:

 

       - доказване на салмонела - при токсикоинфекции при хора - проби от       търговската мрежа.

 

       - изготвяне на микроскопски препарати и оцветяването им по Грам.

 

       - посевки за доказване на вида на микроорганизмите. Работи се със следните хранителни среди: агар на Ендо, агар на Левин – за Salmonella и Coli, брилянтгрюнфенолротагар - за Salmonella, бирен агар за плесени и дрожди и някой специфични среди.

 

    Трети отдел - Лаборатория за експертиза на пчелен мед и пчелни продукти. В лабораторията се извършва:

 

       - физико-химичен анализ.

 

       - определяне трайността на меда

 

       - изследвания за фалшификации - наличие на глюкоза, креда, подсладители, желатина и др.

 

  Работата на всички отдели на ДВСК е изключително тежка и отговорна, тъй като и най-малкото невнимание може да се окаже фатално за здравето на хиляди хора, с последваща наказателна отговорност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

 

 

 

 

 

  На територията на град София се срещат доста разнообразни инфекциозни болести. В града се срещат по-често болестите по кучетата - парвовироза, бруцелоза, гана, а в районите където се отглеждат селскостопански животни най-често се срещат червенка по свинете, едемна болест по прасетата, ентеротоксемия по овцете. Пчелните семейства често са засегнати от американски гнилец.

  За да бъде борбата срещу заразните болести ефикасна, е необходимо да се планират и провеждат мероприятия насочени към трите движещи сили на епизоотичния процес - източник на инфекцията, пътища на разпространение и възприемчиви животни. Това включва различни диагностични, лечебни, профилактични, зоохигиенни и ветеринарно-полицейски мерки.

  Профилактиката на района се осъществява с годишни профилактични планове за ваксинация и диагностични изследвания на животните. НВМС разработва и спуска годишни планове за всеки участъков ветеринарен лекар, разбит по тримесечия и месеци, като се следи за неговото изпълнение.

  В момента в страната по закон се провеждат масови ваксинации, като една част от тях са финансирани от държавния бюджет, а друга се заплаща от собствениците на животните.

  Според сега действащият закон имунопрофилактичните мероприятия и диагностични изследвания, финансирани от държавата са:

 

     Ваксинации:

 

        1.Антракс - говеда, коне и овце.

 

        2.Класическа чума по свинете.

 

     Теренни изследвания:

 

        1.Туберкулоза по говедата.

 

        2.Гнилцови заболявания по пчелите.

 

     Лабораторни изследвания:

 

        1.Бруцелоза по говедата, овцете и

          свинете.

 

        2.Левкоза по говедата.

 

        3.Лептоспироза по говедата.

 

        4.Заразен епидидимит по кочовете.

 

        5.Сап по конете.

 

        6.Псевдочума, холера, тиф и туберкулоза

          по птиците.

 

        7.Бяс, ехинококоза и бруцелоза по

          кучетата.

 

  Задължителните мероприятия, които се заплащат от собственика на животното са:

 

     Ваксинации

 

        1.Лептоспироза по говедата, свинете и

          кучетата.

 

        2.Червенка по свинете.

 

        3.Устрел по говедата.

 

        4.Ентеротоксемия по овцете.

 

        5.Ринопневмонит и грип по конете.

 

  По време на стажа участвах във две масови мероприятия - туберкулинизация на говеда и ваксинация на свине против класическа чума, проведени през есента в столичния квартал Горубляне.

  При туберкулинизацията на кравите използвахме пречистен протеинов дериват (ППД). След застригване, измерване на кожна гънка и туширане със спирт в предната третина на шията, внимателно се аплицира вкожно по 0,1 ml ППД, при което се чувства голямо съпротивление. След апликацията се следи дали се е образувала кожна подутина, което е признак че деривата е попаднал правилно. След 72 часа отчетохме резултатите - нямаше положително реагирали животни. Тубекулинизацията извършихме на всички крави над 3 месеца, с изключение на бременните в последните месеци на бременността. При извършване на туберкулинизацията се пише сведение, което съдържа информация за населеното място, област, дата, по чие нареждане, вид, серия и номер на туберкулина, извършилия туберкулинизацията с име и подпис. Сведението има 15 графи, които са разпределени както следва: Име на собственика; вид на животното; възраст; порода; отличителни белези (Номер на ушната марка); път в годината, за който животното се изследва; дебелина на кожната гънка преди изследването; дебелина на кожната гънка след изследването; разлика в дебелината; резултат (положителен (+), отрицателен (-), съмнителен) на 4ти, 6ти, 8ми и 10ти час; обща преценка; патологоанатомични изменения;

  Ако при туберкулинизацията има съмнителен резултат се прави диференциална туберкулинизация с говежди и птичи туберкулин от двете страни на шията.

  За ваксинацията срещу класическа чума по свинете използвахме ваксина Pestigen - C, която съдържа жив апатогенен вирус на КЧС - Щам К. След разтварянето на ваксината във физиологичен разтвор, ex tempore, тя трябва да се употреби до 3-ия час. Ваксината прилагахме мускулно зад врата в доза 2 ml. Ваксинират се прасетата на 60 - 90 и 120 ден. Ако прасето се оставя за разплод се ваксинира отново след 2 години. При ваксинирането на прасетата използвахме една и съща игла за всички прасета, което според мен беше неправилно.

  Присъствах и на ваксинация срещу хеморагична болест по зайците, която не е задължителна и се извършва по желание на стопаните, като най-често те сами си закупуват ваксината. Факта че болестта е силно контагиозна и с висока смъртност принуждава стопаните сами да търсят ветеринарния лекар за имунизация, след като веднъж са пострадали.

  Епизоотичната обстановка в София е следната:

  Левкоза по говедата - има тенденция за увеличаване на заболелите животни. От изследвани 5918 животни, 383, намиращи се в 24 селища са с положителна диагноза за това заболяване. Борбата е трудна, защото няма обезщетение за унищожаване на болни животни.

  Класическа чума по свинете - не е наблюдавана от 5 години. За последен път е била констатирана в село Чепинци през 1997 година. Ликвидирана е чрез Stamping out - били са унищожени 12 свине и е била извършена поголовна ваксинация в района. Причината за възникване на заболяването е била неизпълнение на задълженията на ветеринарния лекар, който не е правил ваксинация през последните 2 години. Сега срещу КЧС се извършват задължителни ваксинации, които са безплатни, но това не означава че болестта не е разпространена в абортивна форма.

  Устрел по говедата - болестта е стационарна за района на кв. Кремиковци, където се наблюдава ежегодно. За борба със заболяването се извършват масови ваксинации преди извеждането на животните на паша. Това мероприятие често е затруднено, тъй като стопаните заплащат ваксината. Друг проблем е, че при поява на заболели животните, те се убиват, а стопаните не получават обещетение. Като причина за разпространението се смята и факта, че често пъти труповете на умрелите животни не се загробват, а и в района няма екарисаж, където да се откарат за обезвреждане.

  Бруцелоза по кучетата - има малък спад на положително реагиралите животни. Годишно се унищожават около 1200 кучета.

  Заразен епидидимит по кочовете. Тази година е наблюдаван във Врана и в Банкя.

  Американски гнилец по пчелите - обявена е през 1995та и все още епизоотолозите не са се справили с болестта, но се наблюдава тенденция към намаляване и тази година е имало само 4 огнища. При констатиране на заразени кошери, се унищожават чрез изгаряне всички кошери в двора, като стопаните получават обещетение.

  Повечето от клиничните случай който наблюдавах по време на стажа в ОВЛ - Връбница бяха по домашните любимци - кучета и котки. В редки случаи идваха стопани на селскостопански животни, които ни откарваха на място за преглед и съответна терапия. За имунизация на кучета използвахме различни ваксини, внос на реномирани фирми, както следва:

  На холандската фирма Intervet:

 

    "Nobi-vac" puppy DP - ваксинират се кученца между 42 и 49 дневна

    възраст.

 

    "Nobi-vac" DHPPI - жива, атенуирана, лиофилизирана ваксина. Прилага се на 8ма-9та седмица, а реваксинацията се прави на 12тата седмица.

 

    "Nobi-vac" RL - убита, течна ваксина. Прилага се обикновено като разредител на "Nobi-vac" DHPPI.

 

    "Nobi-vac-Rabies" - убита, течна ваксина създаваща до 3 годишен имунитет. Прилага се ежегодно на кучета навършили 3 месечна възраст.

 

  На американската фирма Fort Dodge Animal Health:

    "Duramune" DA2P+Pv - модифицирана, лиофилизирана жива ваксина.

 

    "Duramune" DA2LP+Pv - модифицирана, лиофилизирана жива ваксина, различава се от горната по разтворителя. В разтворителя и е добавен Leptospira Bacterin - срещу Leptospira canicola и Leptospira icterohaemorrhagiae.

 

  Най-често прилагахме следната схема: Първа ваксинация на кученцето след навършване на 42 дневна възраст с "Duramune" DA2P+Pv и 2 до 3 седмици по-късно реваксинация с "Duramune" DA2LP+Pv. Следва кучето да се ваксинира всяка година с "Duramune" DA2LP+Pv. Според анамнезата ако кучето е подложено на опасност от рабдовирусна инфекция, то налагахме на стопаните да идват отделно за ваксина срещу бяс. Използвахме "Nobi-vac-Rabies". Всички ваксини съхранявахме в хладилник при температура 4°C, и ги разтваряхме преди прилагане (ex tempore). Задължително условие, което спазвахме, беше извършването на обстоен клиничен преглед на животното преди апликацията на ваксината, с цел избягване на риска от имунизация на животно в инкубационен период на инфекциозно заболяване.

  За имунизация на котки разполагахме само с ваксина "Felovax - IV", давана от производителя като Feline Rhinotracheitis, Calici-Panleucopenia-Chlamidia and Psittaci Vaccine.

 

 

 

Протокол 1

 

 

 

За болестното състояние на куче, собственост на Цветан Манолов от София.

 

Анамнеза: Кучето често повръща стомашен сок и слюнка. Има разстройство. Предишния ден е хранено със студени кренвирши, и след няколко часа е почнало да повръща. Диарията се е появила на сутринта. Кучето не е ваксинирано, но не е боледувало досега. Отглеждано е в апартамент и от скоро го изкарват навън.

 

Сегашно състояние: Касае се за куче на 6 месеца, порода Пудел, с черен цвят на космената покривка. Телосложение средно, охраненост добра, общото състояние е угнетено. Космената покривка е без блясък, разрошена и настръхнала, сплъстена и зацапана в областта на ануса. Конюктивите са леко зачервени, без подутост, обложеност и изтечения. Вътрешна телесна температура е 40,9°C.

 

Сърдечно-съдова система: Пулс - 108 удара в минута, ускорен, слаб, ритмичен.

Дихателна система: Дишане - 26 дихателни движения за минута.

Храносмилателна система: При палпация на коремната област има позиви за повръщане. Усещат се увеличени мезентериални лимфни възли, около ануса има зацапвания с изпражнения съдържащи кървави повлекла.

 

Най-вероятно се касае за парвовироза, но нямахме възможност да направим лабораторно изследване за доказване наличието на CPV-2 и диагнозата не може да се постави със сигурност.

 

Диагноза: Gastroenteritis obs. parvovirosis.

 

Лечение:

 

     Glucosa 5% 250,0 ml венозно.

     Vitamin C    3,0 ml венозно.

     Vitamin B1   3,0 ml венозно.

     Vetramycin   3,0 ml подкожно.

     Ultrasol     2,0 ml подкожно.

 

Венозните инфузии на 5% разтвор на глюкоза продължиха 5 дни, като първите 3 дни по 2 пъти на ден (сутрин и вечер), а последните 2 дни само веднъж дневно. Химиотерапията продължи също 5 дни, до отшумяване на симптомите. Заръчахме на стопанина да оставя на кучето вода на воля, за предпочитане оризова, или чай от лайка, липа. Ако животното не поема само, да му налива със спринцовка по 5-6 пъти дневно 50-60 ml.

След проведеното лечение кучето се възстанови и си възвърна апетита. Вътрешната телесна температура беше 38,7. Диария не се наблюдаваше. Препоръчахме на стопаните занапред да ваксинират кучето.

 

 

 

Протокол 2

 

 

 

За болестното състояние на 4 броя прасета, собственост на Илиян Стефанов от София, квартал Горубляне.

 

Анамнеза: Стопанина има прасило с 8 прасета, но някои от тях напоследък нямат апетит, олюляват се при движение, проявяват безпокойство и квичат с дрезгав глас. Отбити са преди 11 дни и са хранени с концентриран фураж. Не са серумирани профилактично срещу едемна болест.

 

Сегашно състояние: Касае се за 4 броя прасета, на 62 дневна възраст, 3 мъжки и 1 женско, от порода Голяма Бяла, добре охранени със силно телосложение. Прасета са с несигурна залитаща походка, трудно стоят прави, не могат да квичат. Клепачите им са отекли, конюктивите са зачервени, има бистри серозни изтечения от медиалния очен ъгъл, две от прасетата имат оток в областта на глътката. Вътрешната телесна температура е в границите на нормата. Пулсът е леко ускорен, нормален по сила и ритъм. Дишането е повърхностно от абдоминален тип, леко ускорено. Изпражненията са размекнати.

 

Диагноза: Oedema disease.

 

Лечение: Третиране със Серум едемна болест - 40ml на прасе. Magnesium sulfas 40,0, вътрешно. Sulfaguanidinum 3,0 вътрешно, сутрин и вечер. Vitamin AD3Е 2 ml мускулно. Гладна диета на прасетата за 24 часа, като след това да се захранват с кисело мляко и ечемична ярма.

На следващият ден едно от прасетата беше умряло. При направената аутопсия установихме подкожни отоци в областта на главата, дифузно зачервена стомашна мукоза и удебелена стомашна стена. Мукозата на дебелите черва беше отекла, с пихтиеста консистенция. Мезентериалните възли бяха уголемени. По серозите на вътрешните органи имаше малки кръвоизливи. Находката потвърди диагнозата поставена въз основа на клиничните признаци.

Продължихме терапията на останалите 3 прасета до пълното им възстановяване.

 

 

 

Протокол 3

 

 

 

За болестното състояние на куче, собственост на Петър Кирилов от София.

 

Анамнеза: Кучето проявява неспокойствие. Кожата около лапите е опадала, стопаните предполагат че е от разходките на кучето по асфалт.

 

Сегашно състояние: Касае се за куче на 6 години, пол мъжки, порода Курцхар, с кафяв цвят на космената покривка. Средно телосложение, с добра охраненост и жив темперамент. Космената покривка е гладка, с блясък. В областта на лапите се наблюдават малки овални безкосмени петна, покрити с люспи и сивобели струпеи. Около петната повърхността на кожата изглежда като остригана. Кожната еластичност е нормална. Вътрешна телесна температура - 38,7°C. Конюктиви - нормални на цвят, без подутост, обложеност и изтечения.

 

Сърдечно-съдова система: Пулс - 92 удара в минута.

Дихателна, храносмилателна, отделителна и нервна система - без особености.

 

Във взетия материал от изменените кожни участъци, на границата между здрава и увредена тъкан, микроскопски се виждат спори на Microsporum canum. В клиниката не разполагахме с живачна лампа с филтър на Wood, за наблюдение на космите под Вудова светлина и доказване на причинителя и по луминесцентният метод, но микроскопската находка беше достатъчно ясна.

 

Диагноза: Microsporia.

 

Лечение: Намазване на поразените участъци със Зоомикол и Спорил, един път дневно в продължение на 5 дни:

 

     Rp.:

         Zoomycol

         Sporil

         D. S. Външно, за намазване.

 

 

 

Протокол 4

 

 

 

За болестното състояние на котка, собственост на Цветанка Влахова от София.

 

Анамнеза: Котката показва неспокойствие от около 2 седмици, чеше се постоянно в областта на главата, около ушите, зад врата, около опашката и по корема, където козината е опадала. Лекувана е срещу краста с противопаразитен шампоан, но лечебен ефект не е постигнат.

 

Сегашно състояние: Касае се за котка на 4 години, пол женски, порода Сент Бирман. Телосложение - средно, охраненост - добра, темперамент - сангвиничен. Космената покривка е с изгубен блясък. В областта на муцуната, около очите, около ушите, зад врата, около опашката и по корема се виждат обезкосмени обли полета, в центъра на които има малки крусти, кожата е зачервена, а космите в периферията са съвсем къси. Кожната еластичност е нормална. Вътрешна телесна температура - 39,3°C, Конюктиви - нормални на цвят, без подутост, обложеност и изтечения.

 

Сърдечно-съдова система: Пулс - 125 удара в минута.

Дихaтелна, храносмилателна, отделителна и нервна система - без особености.

 

Bъв взетия мaтериaл oт изменените кoжни учaстъци, на границата между здрава и увредена тъкaн, микрoскoпски се виждaт големи спoри на гъбички от род Trichophyton.

 

Диагноза: Trychophytia (Herpes tonsurans).

 

Лечение: Поради обширното засягане на кожата, терапията единствено с локални мази беше съмнителна, затова пристъпихме към активна имунотерапия - ваксинация с 2 дози ваксина Trichopelen, през 14 дни, с паралелно третиране на поразените участъци, поотделно в различни дни, със Зоомикол и Спорил (Едновременното третиране на големи участъци крие риск от интоксикация). Ваксината се прилага мускулно.

След втората апликация на ваксината обезкосмените полета бяха значително намалели по площ, а на някои места се виждаше прорастване на нова козина. Сърбежа беше изчезнал. Заръчахме на стопаните да мажат изменените участъци до пълното излекуване на животното.

 

 

 

Протокол 5

 

 

 

За болестното състояние на куче, собственост на Васил Делчев от София.

 

Анамнеза: Кучето няма апетит, от носа му постоянно текат сополи, от време на време повръща, очите са насълзени. Не е ваксинирано досега. В квартала няма други болни кучета.

 

Сегашно състояние: Касае се за куче, мъжки пол, на възраст 7 години, порода Доберман, с тъмно кафяв и жълтеникав по корема цвят на космената покривка. Телосложение - средно, охраненост - лоша, темперамент - холеричен, общо държане - принудително. Космената покривка е без блясък. Кожна еластичност - намалена. Кожната температура е неправилно разпределена - главата е по-гореща, а крайниците са студени. Вътрешна телесна температура - 39,7°C. Конюктиви - мръсночервени, леко подути и обложени, със серозни изтечения (Конюктивит).

 

Сърдечно-съдова система: Пулс - 131 удара в минута.

Дихателна система: Дихателни движения - 35 броя за минута, повърхностни, с нарушена ритмичност. Дишането е от костален тип.

Издишаният въздух има неприятна миризма. От носните отвори изтича серозно-гноен ексудат. При аускултация на белия дроб се чува бронхиално дишане.

Храносмилателна система: Повръщане и зацапвания от диарични изпражнения около ануса.

Отделителна система и полова система - без особености.

Нервна система: Кучето е в ригидно състояние, трепери сякаш му е студено, въпреки че температурата на средата е около 27°C. Кифоза.

 

Диагноза: Canine distemper.

 

Лечение: Инфузия на хиперимунен серум срещу гана (внос от Русия), по 20 ml, 3 пъти, през два дни, мускулно. Третиране с Vetramycin - 4,0 ml, подкожно, ежедневно, през първата седмица. Почистване на носната кухина от секрета с памучен тампон, напоен с етилов спирт - 70° и йод. Отстраняване на гурелите и накапване в очите на Септонекс - колириум, през 12 часа. Флуидна терапия с 500,0 ml Glucosa 5%, венозно. Vitamin C 4,0 ml, венозно (в системата за инфузия). Стопаните да хранят кучето с лека и витаминизирана храна, като му оставят вода на воля, за предпочитане оризова, или чай от лайка, липа, шипка.

 

След проведеното лечение имаше значително подобрение на животното. Конюктивита беше изчезнал, нямаше носни изтечения, вътрешната телесна температура беше спаднала на 38,7°C, но кучето все още имаше тремор. Съобщихме на стопаните че най-вероятно тремора ще остане за постоянно, поради което те останаха видимо недоволни и си тръгнаха, съобщавайки ни, че ще потърсят друг по-ерудиран ветеринарен лекар, който ще може да го излекува от треперенето.

 

 

 

Протокол 6

 

 

 

За болестното състояние на куче, собственост на Иванка Тодорова от София.

 

Анамнеза: Кучето е неадекватно от няколко дни, има намален апетит, но повишена жажда.

 

Сегашно състояние: Касае се за куче, мъжки пол, на 8 години, порода Немска Овчарка, със кафяв цвят на космената покривка и черен гръб. Телосложение - слабо, охраненост - лоша, темперамент - меланхоличен, общо държане - угнетено. Космената покривка е без блясък. Кожната температура е правилно разпределена. Кожна еластичност - леко намалена. Вътрешна телесна температура 39,4°C. Конюктиви - зачервени, със серозни изтечения.

При външният оглед се вижда силно уголемена скротална торба. Усъмнихме се за бруцелоза, затова взехме 10 ml кръв, в шишенце с предварително налят хепарин. Изпратихме кръвта за изследване в HHИДBMИ със съмнение за бруцелоза. На другия ден получихме положителен за бруцелоза резултат.

 

Диагноза: Brucellosis.

 

Лечение: Заболяването е опасно и за човека. След като обяснихме на стопаните риска за тях, нуждата от кастрация и скъпата и несигурна терапия, те се съгласиха кучето да бъде унищожено.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХИРУРГИЯ, ОРТОПЕДИЯ И ОФТАЛМОЛОГИЯ

 

 

 

  Хирургичните заболявания са често срещани в практиката, факт който се потвърди по време на преддипломния стаж, където се срещнах с множество клинични случаи, лекувани с хирургични методи, както по едри така и по дребни животни.

  По време на първата част от стажа, проведена в ОВЛ - Връбница, основния контингент пациенти бяха домашните любимци, кучета и котки.

Хирургичното отделение е разположено на втория етаж и се състои от две работни зали, за асептична и за септична хирургия, и отделна зала за рентген. На практика и в залата за септична хирургия се извършваха коремни и други асептични операции. Работещите в отделението се стремяха да спазват всички правила на асептиката и антисептиката, доколкото възможностите им позволяваха. В залите имаше бактерицидни лампи, които биваха пускани след края на работния ден, до сутринта. Инструментите се стерилизираха чрез висока температура - изваряване, непосредствено преди операциите. Липсваше апарат за инхалационна анестезия, затова работихме само с венозна анестезия по различни схеми. Основните операции, които извършвахме бяха кастрации на мъжки и женски кучета и котки, купиране на уши, пункция на пикочен мехур и др. Често се срещаха пациенти с фрактури, рани и тумори.

  Третата част от стажа проведох на територията на квартал Горубляне, където имаше и селскостопански животни, предимно говеда и свине. Извършвахме главно кастрации и обработки на рани, подрязване на копита, и лекуване на копитни язви.

  Основните хирургични интервенции, които извършихме бяха следните:

 

 

 

Протокол 1

 

 

 

За болестното състояние на куче, собственост на Калина Илиева от София.

 

Анамнеза: Преди седем дни кучето е било ухапано в коремната област, следствие на което червата са му изпаднали. Лекарите от клиниката са репонирали червата и са зашили коремната празнина. Хранено е с пилешки дробчета, но тази сутрин е имало напъни за повръщане от които шевовете са се разкъсали и червата са изпаднали отново. Стопанката има подозрения относно опит за отравяне на животното.

 

Сегашно състояние: Касае се за куче, мъжки пол, на около 4 години, неспецифична порода, със светлокафяв цвят на космената покривка. Телосложение - слабо, охраненост - лоша, тегло около 12 килограма, темперамент - не може да се определи. Силно угнетено общо състояние. Изпадналите черва са силно зачервени, хиперемирани и темперирани.

 

Диагноза: Prolapsus intestinorum. Peritonitis.

 

Лечение: Веднага приложихме флуидна терапия - венозна инфузия на 400,0 ml 5% разтвор на глюкоза, за предотвратяване на хеморагичния шок и евентуална смърт на животното. Едновременно приложихме анестезия с тиопентал-натрий 2,5% - около 6ml, венозно (На игла). След това промихме червата с физиологичен разтвор и отстранихме попадналите нечистотии - пръст, камъчета, мухи. На раневите краища се беше образувала огромно количество детритна маса, която отстранихме до здрава тъкан, което силно намали обема на коремната кухина, след затварянето. След повторна промивка на червата с физиологичен разтвор, пристъпихме към репониране на червата в коремната кухина. След пълното репониране на червата след малък натиск доближихме раневите ръбове и ги съединихме с два непрекъснати възловати шевове, като поставихме и тръбичка за дренаж на перитонеума. Кожата зашихме с хоризонтален U-образен шев и фиксирахме тръбичката за кожата с фиксиращ шев. Апликирахме в перитонеалната празнина съдържанието на две спринцовки по 10,0 ml с разтвор на гентамицин. Приложихме парентерално антибиотици - 2,0 ml Vetramycin, подкожно.

 

Следоперативен период - ежедневна промивка на перитонеума с 20,0 ml антибиотичен разтвор, за лечение на перитонита. Vetramycin 1,5 ml, подкожно в продължение на 6 дни. Даване на течна храна - бульони, попари.

След една седмица животното беше в подобрено състояние, но все още не можеше да се движи само. След още 1 седмица перитонита беше изчезнал. Отстранихме тръбичката за дренажа и затворихме коремната кухина. След около 20 дни от операцията животното беше в добро състояние, хранеше се само, но се виждаше че е прекарало тежко заболяване. Свалихме конците при което в областта на раната се виждаха огромни неоформени цикатрикси.

 

 

 

Протокол 2

 

 

 

За извършена операция на куче, собственост на Иван Захариев от София.

 

Анамнеза: Стопаните отглеждат животното в апартамент и честите разгонвания притесняват тях и съседите и те желаят да го кастрират.

 

Сегашно състояние: Касае се за женско куче, на 7 години, порода Германски Дог, със светложълта космена покривка и черна муцуна. Телосложение - средно, охраненост - добра, с тегло около 50 килограма, темперамент - флегматичен, нормално общо държане. Вътрешна телесна температура - 38,7°C. Конюктиви - светлочервени, без подутост, обложеност и изтечения. Пулс - 66 удара в минута, ритмичен, силен, пълен, твърд. Дихателни движения - 18 броя в минута.

 

Операция: Ovarihysteroectomia.

 

Анестезия:

           Atropini sulfas 1,2 ml, подкожно.

           Rometar         3,0 ml, мускулно.

           Kalipsol        4,2 ml, мускулно.

 

Ход на операцията: Подготвихме чрез забръсване полето за медиална лапаротомия. Фиксирахме животното в гръбно лежащо положение с изпънати и фиксирани за операционната маса крайници. Измихме със сапун и след подсушаване туширахме с йодна тинктура. Направихме каудална медиална лапаротомия на животното, при което се откриха пикочо-половите органи. Масажирахме пикочния мехур до изпразване на съдържанието му. След това с пръсти се изважда единия рог на матката и по него се стига до мезовариума. Каудално на кръвоносните съдове на яйчника се перфорира с хемостатичен пинцет и през него се поставят три пинцета. Следва прерязване между първия и втория пинцет, а между втория и третия се прерязва след поставяне на лигатура. След като се уверихме че няма кръвотечение, направихме същата интервенция и с другия маточен рог. Накрая поставихме лигатура на маточното тяло, малко пред цервикса, и отстранихме цялото маточно тяло. Накрая лигирахме основните кръвоносни съдове на матката - двете утеринни артерии и след като се

уверихме че никъде няма кръвотечение, пристъпихме към затваряне на коремната кухина. Затворихме с прекъснати шевове по бялата линия, след това подкожната съединителна тъкан с непрекъснат интрадермален шев и накрая кожата с прекъснат хоризонтален U-образен шев. Накрая приложихме антисептика на зашитата рана - туширане с тампон, напоен с етилов спирт - 70°.

 

Следоперативен период: Профилактично третиране с Vetramycin 5,0 ml, подкожно, в продължение на 3 дни. Предупредихме стопаните че животното е предразположено към напълняване и да не го хранят обилно. След 12 дни свалихме конците, при което нямаше усложнения и раната беше зараснала нормално.

 

 

 

Протокол 3

 

 

 

За болестното състояние на куче, собственост на Росен Николов от София.

 

Анамнеза: От около година кучето редовно е с възпалени анални жлези, често се е налагало да ги изцеждат. През последните месеци е почнало да куца и да скимти при дефекация. Лекувано е с антибиотици и дексаметазон, но ефекта е бил краткотраен.

 

Сегашно състояние: Касае се за мъжко куче, на 5 години, порода Сибирско Хъски, със сребристосив и черен цвят на космената покривка. Телосложение - средно, охраненост - добра, с тегло около 25 килограма, темперамент - сангвиничен, слабо угнетено общо състояние. Вътрешна телесна температура - 39,4°C. Конюктиви - розови, без подутост, обложеност и изтечения. Пулс - 97 удара в минута, ритмичен, силен, пълен, твърд. Дихателни движения - 24 броя в минута. Има схванат вървеж.

 

Диагноза: Adenitis circumanalis chronica.

 

Лечение: Extirpatio sinuum paraanalium.

Заръчахме на стопаните да оставят животното гладно до другия ден, на който извършихме интервенцията. Преди операцията направихме клизма и едва след това пристъпихме към същинската част на лечението.

 

Анестезия:

           Atropini sulfas 0,8 ml подкожно.

           Rometar         2,1 ml мускулно.

           Kalipsol        3,2 ml мускулно.

 

Ход на операцията: Подготвихме полето след внимателно забръсване и фиксирахме пациента в коремно лежащо положение, измихме със сапун и подсушихме с лигнин. Туширахме с Hibitan, а след това повторно с йодна тинктура. Изстискахме жлезите и с помощта на закривена тъпа игла ги изпълнихме с предварително разтопен парафин. След втвърдяването на парафина, бе извършен 2 см разрез в най-изпъкналата част на дясната анална торбичка. Следва тъпо отпрепариране на аналния сфинктер, при което торбичката се откри за достъп. Торбичката също бе отпрепарирана тъпо и след лигатура, възможно най-близо до ректума, каналът и бе прерязан. След като се уверихме че няма кръвотечение, затворихме раната с прекъснати възловати шевове. Повторихме същата интервенция и с лявата анална торбичка. След като и двете рани бяха затворени, ги туширахме с памучен тампон, напоен с етилов спирт - 70°.

 

Следоперативен период: Профилактично третиране с антибиотици - Vetramycin 2,5 ml, подкожно, в продължение на 3 дни. При последната апликация, животното беше с леко подобрено състояние, вътрешната телесна температура беше спаднала на 38,7°C, а походката беше почти напълно нормализирана. След 10 дни снехме конците. Животното беше в добро здравословно състояние.

 

 

 

Протокол 4

 

 

 

За извършена операция на куче, собственост на Николай Тодоров от София.

 

Анамнеза: Кучето е агресивно, хапе. Стопаните искат да се кастрира и да му се извадят кучешките зъби.

 

Сегашно състояние: Касае се куче, на възраст 2 години, порода Пинчер, с черна космена покривка и жълти петна по корема и около лапите. Телосложение - средно, охраненост - добра, с тегло около 10 килограма, темперамент - холеричен, възбудено общо държане. Вътрешна телесна температура - 38,8°C. Конюктиви - нормални на цвят, без подутост, обложеност и изтечения. Пулс - 112 удара в минута, ритмичен. Дихателни движения - 24 броя за една минута.

 

Операция: Castratio (Orhiectomia). Extractio dentium caninorum.

 

Анестезия:

           Atropini sulfas 0,3 ml, пoдкoжнo.

           Rometar         1,0 ml, мускулно.

           Kalipsol        2,0 ml, мускулно.

 

Ход на операцията: Забръснахме космите около скроталната торба и туширахме полето с йодна тинктура. След обхващане на шийката на скротума и изпъване на кожата на тестиса, се правят два успоредни на raphe scroti разреза. Следва освобождаване на tunica vaginalis от околната хлабава съединителна тъкан, и защипване на семенният кордон с хемостатична пинцета. Поставя се пришита лигатура и се прерязва вагиналният израстък, заедно с включените в него съдове, мускули и образувания. Следва фиксиране с ръка и отпускане на пинсетата. Ако няма кръвотечение след няколко секунди семенният кордон се пуска обратно в коремната кухина. С другия тестис се постъпва по аналогичен начин. Накрая във всяка половина поставихме норсулфазол на прах и пристъпихме към изваждането на зъбите. Първо отслоихме венеца около шийката на левия кучешки зъб, след това с клещи разклатихме зъба до изчезването на всякакво съпротивление при дърпането и накрая го извадихме с лекота. С десният кучешки зъб постъпихме по същия начин. Тампонирахме алвеолните празнини с памук, до настъпване на окончателна хемостаза.

 

Следоперативен период: Профилактично третирахме с Vetramycin 1,0 ml подкожно, в продължение на 2 дни. Хранене с мека храна и бульони.

 

 

 

Протокол 5

 

 

 

За извършена операция на куче, собственост на Цвета Апостолова от София.

 

Анамнеза: Кучето е порода Боксер и стопаните желаят да му се отрежат ушите.

 

Сегашно състояние: Касае се за куче, пол мъжки, на 10 седмици, порода Боксер. Телосложение - средно, охраненост - много добра, с тегло около 10 килограма, темперамент - холеричен, нормално общо държане. Вътрешна телесна температура - 38,9°C. Кoнюктиви - розови, без подутост, обложеност и изтечения. Пулс - 92 удара в минута, ритмичен. Дихателни движения - 22 броя за една минута.

 

Операция: Abreviatio auricularum.

 

Анестезия:

           Atropini sulfas 0,3 ml, пoдкoжнo.

           Rometar         1,0 ml, мускулнo.

           Kalipsol        2,0 ml, мускулнo.

 

Ход на операцията: Фиксирахме животното в гръдно-коремно положение и запушихме външните слухови канали на ушите с тампони. Туширахме операционното поле с йодна тинктура. След това ушните бяха доближени с външните им повърхности над медиалната линия на главата. С леко срязване на кожата на предния ръб на ушните раковини беше маркирана височината на среза (1/3 от ушната раковина). След това поставихме ушни клупи за боксер и ги притегнахме. Със скалпел беше изрязана периферната част на ушната раковина и на двете уши. Последва снемане на клупите и изрязване на образуваните връхчета с ножица, след което кожните ръбове се изтеглят до покриване на хрущяла и затваряне на раната с непрекъснат възловат шев. Накрая след като обработихме раните с етилов спирт - 70°, превързахме ушите с общ бинт и го пристегнахме за да доближим върховете им.

 

Следоперативен период: Снемане на конците след 10 дни.

 

 

 

Протокол 6

 

 

 

За болестното състояние на крава, собственост на Цвятко Илиев от село Кокаляне.

 

Анамнеза: Животното куца със задния ляв крак. Имала е млеконадой 30-32 литра, но напоследък е спаднал на 25 литра, дори и по-малко, въпреки че качеството и количеството на фуража не са били намалени. Собственика предполага че животното се е порязало на стъкло. В същия обор има още две крави, но те не куцат и са с нормална млечност. Храни ги предимно с концентрирани фуражи и слама. Рядко ги изкарва на паша.

 

Сегашно състояние: Касае се за крава на 4 години, с приблизително тегло 600 килограма, порода Черно-Шарено говедо с млечно предназначение. Телесложение - силно, охраненост - много добра, темперамент - сангвиничен, общо държание - нормално. Космената покривка е настръхнала, без блясък. Кожна еластичност - запазена. Кожна температура - правилно разпределена. Конюктиви - тъмнорозови, без подутост, обложеност и изтечения. Вътрешна телесна температура - 38,5°C. Пулс - 75 удара в минута. Дихателни движения - 24 броя за минута, ритмични. При раздвижване на животното се вижда средно опорно куцане със задния ляв крайник - стъпва на зацепа и не го обременява напълно. На другите крайници се вижда прекомерно израстване на роговата капсула на копитата в областта на зацепа (оборни копита). При изследване на засегнатия крайник открихме по-тъмно поле в стъпалната част на външното копито, с големина на 20 стотинкова монета. При защипване на полето с пинцет, животното реагира болезнено.

 

Диагноза: Pododermatitis solearis circumscripta purulenta chronica membri pelvini sinister.

 

Лечение: Фиксирахме кравата в станок и повдигнахме задния ляв крайник. Приложихме инфилтрационна анестезия в областта на копитото с лидокаин 1%. След това с помощта на кюретен нож отстранихме некротичните тъкани в язвата, до здрава тъкан. Промихме образувания секвестър с калиев перманганат 2%-ов разтвор и след подсушаване го запълнихме с норсулфазол на прах. След това превързахме копитото с бинт и го намазахме с боров катран. Профилактично подрязахме здравите копита с клещи за подрязване на копита. Ижектирахме Teranecron 10,0 ml, подкожно. Заръчахме на стопанина да държи кравата в чисто и сухо помещение, на спокойствие. Профилактично му препоръчахме да разхожда другите крави, на които също подрязахме копитата. След 14 дни свалихме бинтовата превръзка и на мястото на язвата се виждаше новообразувал се рог. Куцането беше изчезнало.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ И АНДРОЛОГИЯ

 

 

 

 

 

 

  Акушеро-гинекологичните заболявания са голям проблем за съвременното животновъдство. Ненавременното заплождане, повторките и стерилитета при животни преболедували гинекологични заболявания носят големи загуби за фермерите. Особено добре това си проличава в малките фамилни ферми, с по една-две крави, където несвоевременното заплождане или стерилитета на животните, нанася тежки финансови загуби за стопаните и невъзвращаемост на изразходените средства за фураж и консумативи. Не по-малки са загубите и в големите ферми, където се наблюдава тенденция за увеличаване на безплодието. От друга страна не са редки случаите при които луксозни породи женски кучета биват заплодени от случайни породи мъжки кучета. Получените нежелани приплоди са неатрактивни за евентуални купувачи, а също така не се допускат до киноложки изложения, което кара стопаните да се обръщат към ветеринарния лекар с молба за прекъсване на бременността. Голям проблем са и маститите по дойните животни, които намаляват млекодобива и дистанцират крупните изкупвачи на мляко. В големите свинеферми и овцеферми се прилага синхронизиране на еструса за по-голяма ефективност на мероприятията по репродукцията на животните. Всички изложени факти налагат особено добро познаване от ветеринарния лекар на половият цикъл на женските животни, неговата регулация чрез хормоните на половата сфера, морфофункционалните изменения в организма през различните физиологични състояния (бременност, лактация, сухостоен период), анатомията и физиологията на женските полови органи и акушеро-гинекологичните заболявания. Необходимо е и повишаване на квалификацията на гледачите на животните, с цел намаляване на безплодието причинено от половоциклични смущения (анеструс, анафродизия, тих еструс) и организационни грешки. С широкото навлизане на изкуственото осеменяване, актуалността на заболяванията предавани по полов път (покривни инфекции) значително намаля, а мъжките разплодници стават все по-голяма рядкост. Това обаче не означава че не са необходими знания в областта на андрологията, които се прилагат в ежедневната практика, при нарасналата роля на генетиката и селекцията на животните.

  По време на първата част от стажа, проведена в ОВЛ Връбница, се срещнах предимно с пациенти кучета и котки. При тези домашни любимци най-често срещани заболявания са пиометрата, трудните раждания, туморите на млечната жлеза и матката. Често пристигат и стопани с желание за кастрация на животните, което им спестява по-нататъшни проблеми при разгонване и нежелана бременност.

  По време на стажа в участъка на квартал Горубляне имах възможност да се запозная и с акушеро-гинекологичните проблеми на селскостопанските животни. В малките ферми животните се доят предимно ръчно, но все повече нараства процента на машинно доените крави. Стопаните спазват всички правила на асептиката и антисептиката - използват чисти съдове, и задължително измиват и подсушават вимето преди издояване. Кравите се осеменяват изкуствено, от техник осеменител. Това значително намалява риска от разпространение на заболявания предавани по полов път. Друго предимство е и факта, че с изкуственото осеменяване се улеснява селекцията на животните. Стопаните имат възможност за голям избор на порода и качества на разплодника, според желаната продуктивност, съобразени с климатико-географските условия на територията и възможностите за нормирано хранене. Избягва се близкородственото кръстосване, често срещащо се при наличие на малко мъжки животни, експлоатирани за по-дълъг период, което е повсеместна практика в животновъдните райони с малки ферми. При селскостопанските животни проблемни са задържането на плацентата след раждането, следродилното залежаване, ендометритите, перзистиращо жълто тяло и възпаленията на млечната жлеза.

 

 

 

Протокол 1

 

 

 

За акушеро-гинекологичният статус на куче, собственост на Анета Тодорова от София.

 

Анамнеза: Преди около два месеца кучето е било разгонено и избягало от стопаните за около два дни. След това са го затворили до изчезване на разгонеността. Преди три седмици кучето започнало да се държи странно. От тогава има повишен апетит и е гальовно дори към непознати. Корема е увеличен, а млечната жлеза е развита.

 

Сегашно състояние: Касае се за женско куче на 7 години, порода Доберман, тегло около 30 килограма, с тъмнокафяв цвят на космената покривка и жълт корем и лапи. Телосложение - силно, охраненост - много добра, нормално общо състояние. Вътрешна телесна температура - 38,7°C. Пулс - 85 удара в минута. При инспекция се вижда уголемен корем. Млечните жлези също са уголемени и при натиск от тях изтича гъст млечен секрет. При палпация на корема не се усещат плодове. След направената рентгенография, на снимката не видяхме фетални скелети.

 

Диагноза: Pseudograviditatis.

 

Лечение: Covinan 8,0 ml, подкожно, в продължение на 4 дни. Намазване на млечните жлези с йодна тинктура, в продължение на три дни. Ограничаване на храната и водата на кучето. При последното третиране лактацията беше спряла и пациента беше видимо възстановен. Майчино поведение не се наблюдаваше.

 

 

 

Протокол 2

 

 

 

За акушеро-гинекологичният статус на котка, собственост на Райна Жекова от София.

 

Анамнеза: Късно вечерта котката е започнала да ражда. Родила е две котета, след това е продължила да има контракции, но до сутринта не е родила други котета. Досега котката е раждала два пъти, пет и съответно шест котета и не е имала затруднения.

 

Сегашно състояние: Касае се за котка на 8 години, с тегло около 4 килограма, смесена порода. Телосложение - средно, охраненост - добра. Общо състояние - отпуснато, апатично. Вътрешна телесна температура - 38,9°C. При палпация в коремната област се усещат плодове.

 

Диагноза: Atonia uteri. Retentio feti.

 

Лечение: Инжектирахме окситоцин 6 UI мускулно. Малко след това маточните контракции се усилиха и с наша помощ котката роди два мъртви плода. Направихме рентгенография, за да изключим наличието на още плодове в матката. На снимката не се виждаха фетални скелети. Приложихме общоукрепваща терапия с 5%-ов разтвор на глюкоза - 150 ml, подкожно, и 2 ml Vitamin C, подкожно.

 

 

 

Протокол 3

 

 

 

За акушеро-гинекологичният статус на крава, собственост на Илия Петков от село Герман.

 

Анамнеза: Сутринта стопанина е намерил кравата родила, но паднала и не е успял да я вдигне на крака. Имало е последък, който той е изхвърлил, докато е почиствал торта. Кравата е високопродуктивна и това е нейното четвърто отелване.

 

Сегашно състояние: Касае се за крава на 7 години, с тегло около 500 килограма, Черно-Шарена порода с млечно предназначение. Телосложение - силно, охраненост - много добра. Общо държане - принудително легнало положение, със свити под тялото крайници и отпусната на земята глава. Има тремор на шийната мускулатура. Очите са широко отворени, зениците са разширени, конюктивите са бледи, с лек иктеричен отенък. Вътрешна телесна температура - 36,4°C. Пулс - 36 удара в минута, слаб, мек, конецовиден. Дихателни движения - 18 броя в минута. Липсва преживяне, рефлексите са забавени, липсват активни движения.

 

Диагноза: Coma puerperalis.

 

Лечение: Главното в терапията на заболяването е възстановяване нивото на калция в организма.

 

Ca borogluconicum 20 % 100,0 ml (1 флакон) венозно.

Glucocofeini            25,0 ml венозно.

Glucosa 40%            400,0 ml венозно.

Novacoc forte          100,0 ml венозно.

Vitamin C               30,0 ml венозно.

 

След около 30 минути от прилагането на лекарствените средства, кравата започна да се движи, а малко по-късно се изправи на крака. Продължихме лечението със същите лекарства още два дни и животното се възстанови напълно.

 

 

 

Протокол 4

 

 

 

За акушеро-гинекологичният статус на куче, собственост на Мартин Иванов от София.

 

Анамнеза: Кучето от няколко дни е неразположено, не се храни, повръща и има диария. От влагалището изтича кафява течност. Стопаните използват Covinan за подтискане на еструса на животното и досега не е заплождано.

 

Сегашно състояние: Касае се за женско куче, на 7,5 години, порода Кокер Спаниол, с тегло около 20 килограма, с кестеняв цвят на космената покривка. Телосложение - средно, охраненост - добра, подтиснато общо състояние. Вътрешна телесна температура - 39,9°C. Конюктиви - зачервени, без подутост, обложеност и изтечения. Пулс - 115 удара в минута. При инспекцията се виждат изтечения от влагалището с шоколадовокафяв цвят, рядка консистенция и неприятна миризма. При палпация на корема се усещат подути, леко флуктуиращи образувания.

Бяла кръвна картина - Левкоцити - 12 млн./ml. Направихме рентгенография за доуточняване на диагнозата. На рентгеновата снимка в латерална проекция се вижда интензивна овална хомогенна сянка в каудо-вентралната част на корема кухина. В дорзо-вентрална проекция се вижда сянка в областта на двата рога на матката.

 

Диагноза: Pyometra.

 

Лечение: Ovarihysteroectomia.

 

Анестезия:

           Atropini sulfas 0,6 ml, подкожно.

           Rometar         1,5 ml, мускулно.

           Kalipsol        2,0 ml, мускулно.

 

Ход на операцията: След подготовка на полето за медиална лапаротомия, фиксирахме животното в гръбно лежащо положение с изпънати и фиксирани за операционната маса крайници. След това измихме със сапун и подсушихме полето за оперативен достъп. Туширахме с йод и пристъпихме към извършването на каудална медиална лапаротомия, чрез последователно разрязване на кожата, подкожната съединителна тъкан, повърхностната фасция и бялата линия. След откриването на пикочо-половите органи за достъп, масажирахме пикочния мехур до изпразване на съдържанието му. Виждаше се силно уголемена матка. Извадихме първо левия, после десния рог на матката. Поставихме хемостатичен пинцет в областта на цервикса на матката. След това беше поставена лигатура пред левия яйчник, обхващащ кръвоносните съдове, а след това и пред десния. Нанася се разрез между яйчника и лигатурата, и тъпо се отпрепарира мезентериума. Извадихме маточните рога и ги поставихме между задните крайници на животното. След като се уверихме че няма кръвотечение, поставихме две пришити лигатури в областта на цервикса на матката, пред поставения пинцет. Снехме пинсета, изрязахме маточното тяло и отстранихме напълно матката. Зашихме свободната част на матката с шев на Плахотин-Садовски и пристъпихме към затваряне на коремната кухина. Затворихме с прекъснати шевове по бялата линия, след това подкожната съединителна тъкан с непрекъснат интрадермален шев и накрая кожата с прекъснат хоризонтален U-образен шев. Накрая приложихме антисептика на зашитата рана - туширане с тампон, напоен с етилов спирт - 70°.

 

Следоперативен период: Инжектирахме Vetramycin 3,0 ml, подкожно, в продължение на 5 дни. След 12 дни свалихме конците. Операционната рана беше зарастнала нормално.

 

 

 

 


English version

Обратно в индекс